תצפית בחינת זני תירס מספוא בזריעה מאוחרת, הזורע – 2020

    מחבר:
  • יואב גולן
  • ערן גבאי
  • רני יפעה
  • אסף סולומן

תירס מספוא לתחמיץ הינו גידול שכיח בשדות הארץ ומשמש לרוב כגידול שני בממשק דו-גידול לאחר קציר החיטה למספוא. התירס הינו צמח המושפע מאורך היום, וככל שהוא נזרע מאוחר יותר – כך תפגע יכולת ייצור הביומסה. קרי – יפגע יבול החומר היבש לעומת זריעות מוקדמות