השפעת הגנוטיפ וסוג קרקע הגידול על גוון התרמיל באגוזי-אדמה

    מחבר:
  • יעל לוי
  • נבט צור ביטון
  • אהרון בללו
  • אילן חדוות
  • שמואל גלילי
  • רן חובב

בשוק אגוזי-אדמה בתרמילים ישנה העדפת צרכנים לתרמילים בעלי גוון צהוב בהיר האופייני לאגוזי-אדמה הגדלים בקרקעות חוליות. הרחבת הגידול של זנים מסחריים לאזורים עם קרקעות כבדות הובילה לגוון חום פחות רצוי, ולירידה בפוטנציאל המסחרי של היבול. כדי להתגבר על כך, סרקנו אוסף של 97 גנוטיפים לגוון תרמיל כדי לזהות גנוטיפים בעלי תרמילים בהירים גם כאשר הם גדלים בקרקעות כבדות. ניתוחי REML של פרמטרים מבוססי ספקטרופוטומטר הצביעו על השפעות אינטראקציה מובהקת של גנוטיפ × קרקע עבור כל משתני הצבע שנבדקו: בהירות, אדום וצהוב. בקרקע הכבדה יותר נמצא גם מתאם מובהק בין רמת ההבשלה לערכי הצבע האדום. לתרמילים של כמה גנוטיפים בכירים, בעיקר מקבוצת fastigiata, היו ערכי צבע דומים או טובים יותר באדמה הכבדה יותר מאשר באדמה החולית. לא ראינו מתאמים מובהקים בין ערכי צבע ותכונות חשובות אחרות של התרמיל, מלבד רמת בשלות ועובי הקליפה, המדגישים את הפוטנציאל להחדרת גוון תרמיל רצוי לזנים מקומיים לגידול בקרקעות כבדות להמשיך לקרוא השפעת הגנוטיפ וסוג קרקע הגידול על גוון התרמיל באגוזי-אדמה