תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש אלה ("ההסכם") חלים על השימוש שלך (כמוגדר להלן) בהאתר הממוקם ב- https://falcha.co.il  ("האתר"). האתר מסופק בישראל על ידי "ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ". למטרות הסכם זה: (i) "האתר" כולל את כל התוכן והתכונות הזמינות, (ii) "התכונות הזמינות" או "השירותים המדוברים”, המיוחסים, או המוצעים באמצעות האתר (iii) "תוכן", פירושו כל תוכן, לרבות, ללא הגבלה, כל טקסט, סימנים מסחריים, חומר כתוב, קוד מחשב, מראה ותחושה, מראה מסחרי, מידע טכני ופרסומות המופיעים או יוצרים את האתר, (iv) "להשתמש" או "שימוש" משמעו לבקר, להשתתף, להתחבר ולהשתמש באתר, ו (v) "אתה" מתייחס אליך כפרט והישות הרשומה על ידך כ"שם העסק" בתהליך הגדרת החשבון.

1. דרישות לשימוש ויצירת חשבון באתר.
רק גופים ואנשים בגיל ומעמד משפטי אשר יכולים ליצור הסכם מחייב משפטית על פי כל דין רשאים להשתמש וליצור חשבון באתר. על מנת להשתמש "במחירון הדיגיטלי" באתר עליך להירשם (בכפוף לתנאים שהוזכרו) על ידי הקמת חשבון באתר ו/או שליחת טופס בקשה לאישור ותשלום דמי המנוי שנקבעו.
אם אינך עונה לתנאים, אינך מורשה ליצור חשבון באתר ולהשתמש בו. חשבונך באתר ינוטר מעת לעת ובמידה ולא תעמוד בתנאי הסכם זה, ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לנתק את גישתך לאתר.
בעת ההרשמה לחשבון "מחירון דיגיטלי" באתר עליך לספק (i) שם, (ii) שם העסק וכתובת דוא"ל, (iii) פרטי החיוב ("אמצעי תשלום") ו/או לחלופין, מילוי טופס הצטרפות אותו ניתן להוריד ו/או לשלוח מהאתר, ובכפוף לאישור העסקה על ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ והנפקת הרשאה וסיסמת כניסה.

2. דמי מנוי.
דמי המנוי יהיו כמפורט בדף ההרשמה ויצירת החשבון. דמי המנוי המצויינים מוגבלים לכתובת פיזית אחת ואתה מחוייב לפתוח חשבון נפרד ולשלם את דמי המנוי עבור כל מיקום פיזי שבו ברצונך להשתמש באתר. ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ שומר לעצמו את הזכות על פי שיקול דעתו הבלעדי לשנות את דמי המנוי מעת לעת. במקרה של שינוי דמי המנוי, ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ יודיעך לא פחות מעשרה (10) ימי עסקים לפני מועד החידוש שלך באמצעות דוא"ל על פי פרטי יצירת הקשר שסיפקת במהלך תהליך הגדרת החשבון. במקרה של שינוי דמי מנוי אתה רשאי לסיים את המנוי שלך באמצעות הודעה אלינו לפחות חמישה (5) ימי עסקים לפני מועד החידוש בהתאם להנחיות שנקבעו בהודעה. אי מתן הודעה להפסיק את המנוי בתוך חמישה (5) ימי עסקים לפני מועד החידוש כמתואר יחשב כהסכמתך לתנאים המתוקנים.

3. בעלות ושימוש מותר באתר ובתוכן.
ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ, מורשים מטעמה, או צד שלישי כלשהו הם הבעלים של כל התוכן. תוכן זה מוגן בישראל ומדינות אחרות תחת זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים בינלאומיים. כל שימוש בלתי מורשה על ידך של תוכן זה עלול לחשוף אותך לתביעות אזרחיות או פליליות. הנך רשאי להשתמש "במחירון הדיגיטלי" אך ורק (i) במיקום הפיזי המצוין בדף רישום חשבון ו/או טופס ההצטרפות, לפי העניין, וכן (ii) בפני צוות העובדים שלך והלקוחות. בעת גישה לתוכן באמצעות חשבון האתר שלך, אתה רשאי להציג את התוכן דרך מסך המחשב בו השתמשת כדי לגשת אל תוכן, על ידי כניסה לחשבוך אך ורק בפני צוות העובדים והלקוחות אשר נמצאים פיזית באתר אשר אליו קישרת את החשבון. לשם הבהרה, חשבון האתר מוגבל לשימוש רק במיקום הפיזי המצוין בדף רישום חשבון או בטופס ההצטרפות, לפי העניין. פרט לנאמר במשפט הקודם, אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להעלות מהרשת, להפיץ, להציג בפומבי או כל שימוש אחר בתכנים אלא אם כן הותר במפורש ע"י ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ בכתב, ואלא אם כן נעשה לשימוש עצמי במסגרת עבודתך. אתה חייב לקבל אישור מראש ובכתב של ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ על כל שימוש בתוכן שאינו עולה בקנה אחד עם סעיף זה 3. אינך רשאי להסיר, להסתיר או להשחית בכל דרך אחרת הודעות של בעלות וקניין רוחני המופיעות על כל תוכן, לרבות סימני מסחר זכויות יוצרים, הודעות וכל הודעה/מודעה אחרת של קניין רוחני. כל הזכויות לתוכן שלא הוענקו במפורש בהסכם זה נשמרות על ידי ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ.

4. אחריותך לגבי המידע שאתה מספק ועל הפעילויות המתרחשות תחת חשבון האתר שלך.
בכל עת במהלך השימוש שלך "במחירון הדיגיטלי" באתר, הנך חייב (i) לספק מידע מדויק ואמיתי על עצמך, וכן (ii) לעדכן את המידע שלך מעת לעת על פי הצורך כדי לשמור על עדכניות ודיוק פרטי הרישום שלך. הנך אחראי על כל הפעילויות המתרחשות תחת חשבון האתר שלך. אינך יכול לשתף או לאפשר לאחרים להשתמש בשם המשתמש והסיסמה שלך. יש להודיע ל- ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ בהקדם האפשרי במידה ו- (i) הנך צריך לשנות את הסיסמה ואת פרטי החשבון או (ii) הנך חושד שמישהו התחבר והשתמש בחשבונך.

5. הצהרות.
הנך מסכים ומאשר כי: (i) האתר והתוכן ישמשו למטרות מידע בלבד (ii) באמצעות השימוש באתר, כולל ללא הגבלה, צפייה בכל תוכן, הנך עלול להיות חשוף, לתוכן שאינו מדויק, מטעה, פוגע או מעורר התנגדות בדרך אחרת, (iii) הנך חייב להעריך ולשאת בכל הסיכונים הקשורים בשימושך או הסתמכותך על כל תוכן, וכן (iv) ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא ולא משנה מה הנסיבות לכל תוכן או אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה מהשימוש שלך בכל תוכן שהוא.

6. תחולת מדיניות הפרטיות.
כל מידע שתספק או יאסף בכל דרך אחרת בהקשר עם השימוש שלך באתר, לרבות, אך ללא הגבלה, מידע מחשבון האתר שלך, כפוף למדיניות הפרטיות [הכנס קישור] (להלן: "מדיניות הפרטיות"), אשר שולבו בהסכם זה על דרך ההפניה.

7. תחולת "תנאים אחרים”.
בנוסף להסכם זה, תנאים נוספים או שונים ("תנאים נוספים"), עשויים לחול בהקשר עם סוגים מסוימים של "תכונות זמינות" או "תוכן" (כמוגדר בפתיח להסכם זה). במידת הצורך, "תנאים נוספים" אלה יקבעו כמפורט (i) היכן מותרת לך גישה אל תכונות זמינות / תוכן מסוג זה, או (ii) קישור סמוך למקום שבו מותרת לך גישה לתכונות הזמינות / תוכן מסוג זה. אנא קרא בעיון את כל התנאים הנוספים, לפי העניין, בטרם הגישה והשימוש בתכונות הזמינות / תוכן מסוג זה. תנאים נוספים אלה הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה על דרך ההפניה. במקרה והסכם זה מתנגש עם התנאים האחרים, "תנאים אחרים" יקבע ביחס לנושא שבו תנאים אחרים חלים

8. תגובות.
ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ אינו מקבל רעיונות, מושגים, או טכניקות ("הערות") דרך האתר. במידה ותספק תגובות, הנך מסכים ומאשר כי (א) תגובה לא תיחשב חסויה או קניינית, (ב) ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ ונספחיו  לא מחויבת לשמור חסיון על התגובות , ו (ג) ל- ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ תהיה זכות בלתי מוגבלת, בלתי חוזרת, כלל עולמית, ללא תמלוגים להשתמש, לתקשר, לשכפל, לפרסם, להציג, להפיץ, ולנצל תגובות בכל דרך שתבחר.

9. שימור זכויות.
ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ שומר לעצמו את הזכות על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת (i) לדחות כל בקשה ליצירת חשבון, (ii) לבטל את החשבון המנוי שלך לאתר, (iii) לעדכן, להתערב, להגביל, להשעות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את האתר או כל מנוי לאתר, כולו או חלקו, לרבות, אך לא רק, כפי שימצא לנכון ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ לצרכי תחזוקה שדרוגים וכדומה, כדי לשמור על האתר או כדי לעמוד בדרישות החוק הישים. ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי עבור כל מקרה עדכון, השעיה, ניתוק, חוסר המשכיות כזה או אחר של האתר או מנוי לאתר ולא יהיה לו כל מחויבות להחזר כל תשלום ששול4ם בהקשר להסכם זה.

10. הגבלות על השימוש שלך באתר.
אתה חייב לציית לחוק בכל זמן השימוש באתר. בנוסף, אינך יכול בזמן השימוש באתר:

 • לבקש, או בכל דרך אחרת לנסות להשיג או לשמור, מידע אישי, ססמאות, פרטי חשבון או כל סוג אחר של מידע של משתמשים אחרים;
 • לבצע גישה או להשתמש בחשבון של אדם אחר;
 • להסוות את המקור של תגובה כלשהי;
 • לשנות, למסגר, או ליצור תמונת מראה של תכנים;
 • ליצור קישור עמוק לאתר על ידי על ידי-עקיפת דף הבית של האתר;
 • להשתמש בכל סוג של כריית נתונים, רובוטים או כלי דומה של חילוץ ואיסוף הנתונים בהקשר עם האתר;
 • לעכב, לשבש, או בכל דרך אחרת למנוע ממישהו שימוש או גישה לאתר או לקטוע כל חווית משתמש של משתמש באתר, לרבות אך לא רק לפעול באופן כלשהו המשבש בזמן אמת פעילות של משתמשים או פריצה או השחתת חלק כלשהו של האתר;
 • להפריע או לשבש את האתר, או את השרתים או חיבורי רשת אל האתר;
 • לא לציית לכל דרישה, הליך, מדיניות, או תקנה של הרשתות המחוברות אל האתר;
 • לשנות, להתאים, להעניק רישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע פיתוח לאחור (reverse engineering), לבצע הידור לאחור (decompile) או לפרק חלק כלשהו של האתר;
 • לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר (או כל חלק ממנו), לכל פרסום, למערכות אחרות או רשתות המחוברות לאתר, או כל שרת בהקשר אליהם;
 • להשתמש באתר בכוונה או שלא בכוונה להפר כל חוק מקומי, חוק המדינה, לאומי או בינלאומי או תקנה; לספק תמיכה חומרית או משאבים (או להסתיר או להסוות את האופי, המיקום, המקור או הבעלות של התמיכה החומרית או המשאבים) לכל ארגון (ים) המוגדר ע"י ממשלת ישראל כארגון טרור זר.

11. תשלום.
א. באופן כללי – הנך מחוייב לשלם את כל החיובים החלים על פי הסכם זה, לרבות, אך ללא הגבלה, דמי מנוי ומסים החלים. עם הפסקתו או פקיעתו של הסכם זה, יהיה עליך לשלם באופן מיידי את כל חובך ל- ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ כמפורט בהמשך. ניתן להשתמש בשיטות התשלום הבאות על מנת לשלם את דמי המנוי בעת הקמת חשבון האתר או הצטרפות באמצעות טופס הצטרפות : מסטרקארד, ויזה, אמריקן אקספרס, העברה בנקאית, צ'ק.

ב. תשלום באמצעות אמצעי התשלום – הנך מצהיר ומתחייב כי יש לך זכות מורשים להשתמש באמצעי התשלום  אותו אתה מציין בעת הקמת החשבון "במחירון הדיגיטלי" באתר ו/או בעת הזמנת ספר ו/או קורס, וכי פרטי החיוב והמידע אותם אתה מספק הנם מדויקים ואמיתיים. גבולות אשראי על אמצעי התשלום שלך עשויות למנוע ממך הקמת חשבון והרשמה לאתר. אם מסיבה כלשהי לא תאשר חיובים באמצעי התשלום או המנפיק של אמצעי התשלום או הבנק לא ישלם ל- ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ עבור חיובים, ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ שומר לעצמו את הזכות להשעות באופן מיידי או להפסיק את המנוי שלך באתר.

ג. חיוב -אנו נשלח לך קבלה על המנוי ל – "מחירון הדיגיטלי" ו/או רכישת ספר ו/או קורס, לפי העניין, באתר באמצעות דוא"ל לכתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון שלך באתר, או בדואר לפי הכתובת שמסרת בטופס ההצטרפות. למטרות הסכם זה, "מחיר הרכישה הכולל" פירושו דמי המנוי בתוספת מסים רלוונטיים.התחברות לאתר תחויב בהתאם לבאות:
מדיניות החיוב שלנו היא לחייב מיידית את אמצעי התשלום אותו אתה מציין בעת הקמת החשבון ו/או ההזמנה ו/או אישור טופס ההצטרפות והנפקת הרשאה וסיסמת כניסה, לפי העניין, עבור מחיר הרכישה הכולל המצוין. אין חידוש אוטומאטי במקרה הזמנת "מחירון דיגיטלי".

12. תנאי ביטול עסקה.
א. מובהר בזאת, כי לאחר אישור ביצוע העסקה לרכישת מנוי ל – "מחירון הדיגיטלי" ואישור ו/או קבלת שם משתמש וסיסמא, לא יהיה ניתן לבטל אותה, היות ועסקינן בעסקה לרכישת "מידע"  כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה -1995, וזאת בהתאם להוראות סעיף 14 ג (ד)(3) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א  – 1981 והוראות תקנה 6(א)(6) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשס"א – 2010.

ב. מובהר בזאת, כי לאחר אישור ביצוע עסקה לרכישת ספר ומשלוח הספר, לא יהיה ניתן לבטל אותה, היות ומדובר בעסקה לרכישת מוצר שניתן להעתיקו ו/או לשכפל אותו, וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על רכישה דיגיטאלית של ספר היות ועסקינן בעסקה לרכישת "מידע" כהגדרתו בסעיף קטן א' לעיל.

ג. מובהר בזאת, כי לאחר אישור ביצוע עסקה לרכישת קורס, ניתן יהיה לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה ובלבד שהדבר יעשה עד שני ימים, שאינם כוללים ימי מנוחה, לפני תחילת הקורס. במקרה כזה יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה ולא פחות מ – 100 ש"ח.

13. תשלום דמי מחלוקת..
באם הנך חולק על תשלום כלשהו על פי הסכם זה, עליך להודיע ל- ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ בכתב בתוך שישים (60) ימים של כל ביצוע תשלום כזה. אי עמידה בתנאי זה תחשב כויתור מצדך על כל תביעה בנוגע לתשלום במחלוקת זו. חיובים יחושבו אך ורק על סמך רישומים המתוחזקים על ידי ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ.

14. עדכונים ושינויים.
ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ רשאי לשנות הסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על פי הודעה מראש לך באופן ש- ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ בוחרת ובא בקנה אחד עם החוק. במקרה ושינויים בנוגע "למחירון הדיגיטלי"  אינם מקובלים עליך, הפתרון היחידי מצדך הוא לסיים הסכם השימוש "במחירון הדיגיטלי" זה באופן המתואר בהודעה שאנו מספקים. אי סיום הסכם השימוש "במחירון הדיגיטלי" זה בתוך עשרה (10) ימים לאחר קבלת ההודעה וכפי המתואר בהודעה שנשלחה, מהווה את הסכמתך לתנאים המתוקנים.

 15. ייצוגים נוספים והתחייבויות.
הנך מצהיר ומתחייב כי: (א) אתה בן שמונה עשרה (18) שנים ומעלה, (ב) יש לך את הזכות החוקית והיכולת לקחת על עצמך התחייבויות הסכם זה מטעם עצמך והישות העסקית הרשומים על ידי לך כ"שם העסק" בתהליך הגדרת החשבון "במחירון הדיגיטלי" באתר (ג) כל המידע שנמסר על ידך באמצעות השימוש שלך באתר, לרבות, ללא הגבלה, באמצעות תהליך הגדרת החשבון או בכל דרך אחרת, יהיה נכון, מדויק ושלם בזמן הזנתו במערכת ומידע זה יעודכן ויתוקן כאשר הנתונים שסופקו בעבר הופכים להיות לא מעודכנים / נכונים, (ד) במידה והנך מספק ל- השימוש "במחירון הדיגיטלי" מידע הנוגע לצד שלישי, כולל, ללא הגבלה, שמו וכתובתו של צד שלישי, יש לך את הסמכות לעשות זאת.

16. אי נטילת אחריות בגין שימוש בשירות.
באשר לאתר, במידה המרבית המותרת על פי החוק, ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ מתנער מכל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה או הפרה מסוימת. ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ אינו מייצג או אחראי לגבי כל התוכן והתכונות הזמינות באתר.
הנך נושא בכל האחריות והסיכון הקשורות לשימוש שלך באתר, לרבות, אך לא רק, השימוש שלך בתכנים ובתכונות הזמינות. ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ לא יהיה אחראי לכל נזק למערכת המחשב שלך או לאובדן נתונים כתוצאה מהשימוש באתר.

17. הגבלת אחריות.
ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ אינו אחראי על פי כל הנחה שהיא (לרבות רשלנות) בגין נזקים מקריים, תוצאתיים, עקיפים, אבדן רווחים מיוחדים או נזקים עונשיים או קנסות או פיצויים הנובעים מהגישה או השימוש שלך באתר, לרבות, אך לא רק, שימוש בתכנים והתכונות הזמינות, גם אם ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ קיבל הודעה על האפשרות לנזקים כאמור.
בשום מקרה חבות ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ לכל נזק (ישיר או אחר) או קנסות או אובדן הנובעים או הקשורים לאתר, מבלי להתחשב באופן הפעולה או התביעה, בין אם בחוזה, בנזיקין (לרבות רשלנות), עבירה או אחרת מכל סוג שהוא לא יעלה על דמי המנוי "למחירון הדיגיטלי" באתר ל – ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ ששולמו על ידך בהתאם להסכם זה במהלך השנה הקלנדרית אשר במהלכה נוצרה תביעה זו. הנך מצהיר בזאת כי אתה מוותר על כל תביעה עודפת כאמור מעבר לסכומים הנ"ל.
ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ לא ישא באחריות בגין ירידה או עיכוב בביצוע חובותיו הנובעים מכל מצב מעבר לשליטתו הסבירה, לרבות אך לא רק לפעילות ממשלתית המכוונת כנגד החברה, מעשי טרור ו/או פריצה של האקרים לאתר, רעידת אדמה, שריפה, שיטפון או כל כוח עליון, תנאי עבודה, הפסקות חשמל, או הפרעות האינטרנט.

18. שיפוי.
הנך מסכים להגן, לשפות ולמנוע נזק מ- ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ,שותפיו ו / או נספחיו ומנהליהם, הדירקטורים, השותפים, בעלי המניות שלה, זכיינים ועובדים (באופן מצטבר "משופי ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ ") מ- וכנגד כל תביעה, תביעות, פעילויות, התחייבויות, הפסדים, הוצאות, נזקים ועלויות, כולל אך לא רק שכר טרחת עורך דין זה אשר, בכל עת, נובעים או מתייחסים לשימוש (א) שלך באתר, לרבות, אך לא רק השימוש שלך בתוכן ובתכונות הזמינות, או (ב) כל הפרה מצדך של המצגים וההתחייבויות המפורטים בהסכם זה.
הנך האחראי הבלעדי לכל הפעילויות הנעשות על ידך או על ידי מי שמשתמש בחשבוך.

19. צור קשר.
עבור כל שאלות הסוגיות העולות על פי הסכם זה, אנא השתמש בפרטי הקשר הבאים:
דואר אלקטרוני: falcha@cotton.co.il
טלפון: 09-9604080

20. קישורים.
האתר עשוי להציג קישורים לאתרי אינטרנט או משאבים אחרים ממומנים על ידי צד שלישי (אתרי צד ג' אילו ידועים כ- "אתרים מקושרים"). גישה לאתרים מקושרים היא על אחריותך בלבד. אתרים מקושרים אילו עלולים לא להיות זמינים בכל עת או עשויים להכיל תוכן שקרי, מעליב, לא מדוייק, לא שלם, או לא מעודכן. ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ אינו תומך, מאשר או מספק אחריות מכל סוג שהוא, לאתרים המקושרים (וכל האתרים שאליהם הם מקושרים). באחריותך לבדוק את האתרים המקושרים לפני שליחת מידע לאתרים אילו או לפני שאתה מאפשר לילדים לבקר באתרים אלו.

21. דרישות מערכת.
הנך האחראי הבלעדי על הרכישה והתחזוקה, של כל החומרה, תוכנה, גישה לאינטרנט, ו / או שירותי גישה וההתקנים הנדרשים לשימוש באתר ו – "במחירון הדיגיטלי" באתר. הנך מאשר ומסכים כי היכולת שלך להשתמש באתר יהיה תלוי (בין השאר) במהירות הגישה שלך לאינטרנט וכן החומרה והתוכנה המבצעים גישה לאתר (כולל השדרוגים ועדכונים הזמינים שרכשת עבור החומרה והתוכנה). הנך מאשר ומסכים כי ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ רשאי, בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את תוכן והתכונות הזמינות ואת הדרישות (סוג הגישה לאינטרנט, חומרה, תוכנה) לשימוש בתוכן ובתכונות הזמינות. ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ אינה מבטיחה או מתחייבת כי תהיה לך גישה, בכל עת, לאתר או לתכונות הזמינות או לתוכן.

22. שונות.
א. אם סעיף / הוראה כלשהו של הסכם זה יתברר כבלתי חוקי, בטל, או מכל סיבה שהיא בלתי ניתן לאכיפה, סעיף זו יחשב כבר הפרדה ולא ישפיע על התוקף ואפשרות האכיפה של שאר הסעיפים / הוראות בהסכם.

ב. כל תביעה או מחלוקת הנובעים או הקשורים בהסכם זה יהיה כפוף לסמכות השיפוט הבלעדית של בית  משפט השלום בפתח-תקווה, או בית משפט מחוזי מרכז, לפי העניין. אתה מסכים בזאת  לסמכות השיפוט של בית משפט זה.

ג. אינך יכול להשתמש, או לייצא מחדש את החומרים באתר או כל העתק או עיבוד תוך הפרה חוקים או תקנות החלים לרבות וללא הגבלה לחוקים ולתקנות היצוא של ישראל.

ד. הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בינך לבין ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ בהקשר לשימוש שלך באתר וגובר על כל הסכם אחר בינך ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ ביחס לנשוא הסכם זה.

ה. כל אחד מהצדדים מחוייב לבצע את חלקו בהסכם זה על פי כל החוקים, תקנות והצווים המקומיים והבינלאומיים.  הסכם זה אינו יוצר כל נאמנות, ספקי שירות או חברות אחרת בינך לבין ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ לצורך סיוע בתחזוקת האתר. הסכם זה אינו יוצר כל קשר של שותפות, סוכנות וסוכן או מערכת יחסים דומה. בהקשר המתאים, המקשר יכלול את המפריד, כלשהוא יכלול כל, היחיד יכלול את הרבים, ולהיפך. כותרות הסעיפים בהסכם זה הן מטעמי נוחות בלבד ואין להם השפעה משפטית או חוזית. סעיפים 3, 5-9, 11, 13 ו – 17-22 ימשיכו להתקיים גם לאחר סיומו או ביטולו של הסכם זה.

ו. כל הזכויות וההתחייבויות על פי הסכם אינן ניתנות להעברה או להקצאה על ידך ללא הסכמה מראש ובכתב של ארגון עובדי הפלחה אגודה חקלאית ארצית בע"מ.