גדודנית פולשת- frugiperda Spodoptera מזיק חדש בישראל מזיק מתבסס בישראל

לסין (והודו) הגיעה הגדודית ב-2018 והיום נמצאת פחות או יותר בכל
האזורים בהם ישנה היתכנות סביבתית לקיומה