BKT V-Flexa

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

הצמיגים הרדיאליים מדגם BKT V-Flexa, מצטיינים בגמישות מעולה. בזכות זה הם מסוגלים לשאת  את אותו משקל, בלחץ נמוך עד 30%, משל צמיגים רגילים בעלי אותה מידה

מבוסס על פרסומים מעיתונות חו"ל, ינואר 2020

הם מיוצרים בגודל: VF600/55R6.5 וכבעלי רבדים מפלדה. הם מיועדים לשמש בעגלות כבדות, שנושאות מטענים בשדות. הושקעה בהם טכנולוגיה, שמאפשרת חלוקה טובה של העומס והתנקות עצמית משופרת. שטח המגע הגדול, מקטין גם את הידוק הקרקע וגם את ההתנגדות לגלגול.