קיצורים וראשי תיבות של מערכות שונות בטרקטורים

ACS פיקוד הגה פעיל ACTIV COMAND STEERING
AMS פתרונות ניהול בחקלאות AG MANAGEMENT SOLUTIONS
CVT ממסרה רציפה
APS מאיץ במערכת הדיש של קומביין תבואות ACCELERATED PRE SEPERATION
EGR מיחזור גזי פליטה EXHAUST GAS RECIRCULATION
HCS מתלה הידרופניאומטי לתא נהג HYDROPNEUMATIC CAB SUSPENSION
HP-CR מסילה משותפת בלחץ גבוה HIGH PRESURE COMMON RAIL
HMS מערכת ניהול של שולי השטח HEAD LAND MANAGEMENT
ILS מתלה קדמי גמיש LINK SUSPENSION
DEPENDENT LINK SUSPENSION
IMS ניהול מערכת הכלים IMPLEMENT MANAGEMENT SYSTEM
IPM ניהול כוח אינטליגנטי INTELLGENT POWER MANAGMENT
ISO תקינה INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION
IVT ממסרה רציפה INFINITIVELY VARIABLE TRANSMISSION
LSS מערכת מתלה למעמיס LOADER SUSPENSION SYSTEM
MFWD הנעה קדמית מכנית MECHANICAL FOUR WHEEL DRIVE
PFC קיזוז לחץ וזרימה PRESSURE AND FLOW COMPENSATION
SCR SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION
SCV שסתומי בקרה SELECTIVE cNTROL VALVES
TLS מתלה קדמי גמיש TRIPLE LINK
TRIPLE LINK SUSPENSION
TTV ממסרה רציפה TRACTOR WITH VARIABLE TRANSMISSION
VGT מדחס טורבו בעל גיאומטריה משתנה VARIABLE GEOMETRY TURBOCHARGER