הזמנה לציבור להשמיע עמדתו בדברי טיוטות כללים לעניין עדכון תעריפי יעד למים לחקלאות – להגשה עד 10.1.2023

בישיבתה מיום 23.11.2022 דנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בטיוטות הכללים כלהלן ואישרה את פרסומן לשמיעת עמדות הציבור: להמשיך לקרוא הזמנה לציבור להשמיע עמדתו בדברי טיוטות כללים לעניין עדכון תעריפי יעד למים לחקלאות – להגשה עד 10.1.2023

הזמנה לציבור להגיש עמדות בדבר הכוונה לקבוע כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), תשפ"ג – 2022

לעניין הקצאות מים למטרות צריכה שונות לשנת רישוי 2023 – להגשה עד 6.12.2022 בשעה 12:00 להמשיך לקרוא הזמנה לציבור להגיש עמדות בדבר הכוונה לקבוע כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), תשפ"ג – 2022