הזמנה לציבור להשמיע עמדתו בדברי טיוטות כללים לעניין עדכון תעריפי יעד למים לחקלאות – להגשה עד 10.1.2023

בישיבתה מיום 23.11.2022 דנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בטיוטות הכללים כלהלן ואישרה את פרסומן לשמיעת עמדות הציבור: