תעריפי מים לשנת 2021

ביום 28.12.20 פורסמו ברשומות תיקוני כללי התעריפים השונים לפיהם יקבעו תעריפי המים לשנת 2021. השינויים העיקריים ביחס לשנת 2021 הם שנוי שיטת חישוב עלות בארות, אשר עלול לגרום להגדלת דמי המים שידרשו לשלם מפיקים מבארות אשר להם מחושבת העלות באופן נורמטיבי ושינויים פרטניים בעלויות המוכרות של מפיקים להם נערך תחשיב עלויות. תעריפי המים לבית הופחתו במעט, בהתאם להתאמות שעורכת רשות המים לקביעת התעריפים, ותעריפי המים לחקלאות עלו במעט, עקב הצמדה למדד. למיטב ידיעתנו נפלו טעויות בפרסום, ונפעל לברר טעויות אלו. מצורף הפרסום ברשומות של כללי התעריפים לשנת 2021 –  ספר התעריפים אותו עורכת רשות המים מדי חצי שנה לנוחות כל צרכני המים טרם פורסם באתר רשות המים ואנחנו מעריכים כי יפורסם בימים הקרובים 

להמשיך לקרוא תעריפי מים לשנת 2021

תעריפי מים לחקלאות

תעריפי המים מעודכנים אחת לחצי שנה – בחודש ינואר ובחודש יולי. השינוי בתעריפי המים חלים בעקבות עדכון חצי שנתי של סל המדדים. לקראת הדיון המקדים על עדכון תעריפי המים, רשות המים החליטה להעמיד את תעריפי המים לכמות המוכרת ולכמות נוספת (נחרגת) לשנת 2021 במגזר הביתי, ללא שינוי ביחס לתעריפי יולי 2020

להמשיך לקרוא תעריפי מים לחקלאות

תחזית ראשונית למשקעי החורף

על פי מודל החיזוי האירופאי (ECMWF) ניתן בשלב זה לתת הערכה ראשונית לכמות המשקעים הצפויה בעונת החורף הקרובה (חודשים דצמבר-ינואר-פברואר, DJF ). כמפורט בנספח א', האינדיקציות הראשוניות הן חיוביות, עם נטייה לגשם מעל הממוצע. יחד עם זאת, כמתואר בנספח ב', דיוק התחזיות העונתיות מחוץ לאיזורים הטרופיים נופל באופן ניכר מדיוק התחזיות לטווח הקצר ולפיכך המהימנות של תחזית בתחילת ספטמבר לגשמי החורף היא נמוכה. בפרט, כאשר אנסמבל התחזיות אינו מצביע על אופי העונה באופן מובהק

להמשיך לקרוא תחזית ראשונית למשקעי החורף

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו בדבר הכוונה לקבוע ולתקן כללים בנושאים שונים

בישיבתה מיום 7.9.2020 דנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב במספר נושאים ואישרה את פרסום טיוטות הכללים להלן לשמיעת עמדות הציבור:

א. כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון), התש"ף – 2020 לעניין עדכון תחומי אספקה של ספקי קולחים מרחביים

ב. כללי מדידת מים (מדי מים), (הוראת שעה), התש"ף – 2020 לעניין הארכת תוקף שירות של מדי מים מסוימים

ג. כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התש"ף -2020 לעניין אספקת של כמות מים שפירים נוספת למטרת חקלאות בשנת 2020 בתעריף לכמות נחרגת ("רישיון מורחב 2020")

ד. כללי המים ותאגידי מים וביוב (הגדלת הכמות המוכרת לצרכן בשל משבר הקורונה והתאמת תעריפי המים והביוב) (הוראת שעה), התשפ"א – 2020 לעניין הגדלת הכמות המוכרת לצרכן בשל משבר הקורונה והתאמת תעריפי המים והביוב

ניתן לעיין בטיוטות הכללים במצ"ב ובהמשך היום באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בעמוד מועצת הרשות בכתובת www.water.gov.il (לשונית "כללים לשמיעת עמדות הציבור").

הציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו בנוגע לטיוטת הכללים בכתב בלבד באמצעות פקס שמספרו 03-7608000 או בדוא"ל לכתובת council@water.gov.il.

על העמדות לכל הסעיפים א'-ד' להגיע למזכירות המועצה לא יאוחר מיום א' ה-11.10.2020 בשעה 12:00

מוצע לשולח לוודא קבלת עמדתו עד המועד האמור בטלפון שמספרו: 074-7677600/5.

המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג. רשות המים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להזמין חלק ממגישי העמדות להציג את עמדתם בפני הצוות המקצועי ברשות המים או בפני מליאת המועצה.

רשות המים רשאית להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה לצורך גיבוש עמדתה, לפני הגשתה לאישור המועצה, וכן לפרסמם באתר האינטרנט של הרשות. יובהר, כי עצם הגשת מסמך העמדה כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לפרסום, כאמור

להמשיך לקרוא מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו בדבר הכוונה לקבוע ולתקן כללים בנושאים שונים