עדכון תעריפי המים לחקלאות ולמגזר הביתי – ינואר 2023

מצורפים מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו ברשומות וכן באתר רשות המים. תעריפי המים מתעדכנים אחת לחצי שנה – בחודשים ינואר ויולי. במסמך זה מובאים תעריפי המים המעודכנים לחקלאות ולמגזר הביתי להמשיך לקרוא עדכון תעריפי המים לחקלאות ולמגזר הביתי – ינואר 2023

הזמנה לציבור להשמיע עמדתו בדברי טיוטות כללים לעניין עדכון תעריפי יעד למים לחקלאות – להגשה עד 10.1.2023

בישיבתה מיום 23.11.2022 דנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בטיוטות הכללים כלהלן ואישרה את פרסומן לשמיעת עמדות הציבור: להמשיך לקרוא הזמנה לציבור להשמיע עמדתו בדברי טיוטות כללים לעניין עדכון תעריפי יעד למים לחקלאות – להגשה עד 10.1.2023