תקנות אמות מידה במים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם הצעה לתיקון תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020 (לעיל ולהלן: "תקנות אמות המידה") לשמיעת עמדות הציבור עד ליום 10.01.2021. במסמך זה נסקור בקצרה את הרקע לתקנות ועיקרי התיקון המוצע

להמשיך לקרוא תקנות אמות מידה במים

תעריפי מים לשנת 2021

ביום 28.12.20 פורסמו ברשומות תיקוני כללי התעריפים השונים לפיהם יקבעו תעריפי המים לשנת 2021. השינויים העיקריים ביחס לשנת 2021 הם שנוי שיטת חישוב עלות בארות, אשר עלול לגרום להגדלת דמי המים שידרשו לשלם מפיקים מבארות אשר להם מחושבת העלות באופן נורמטיבי ושינויים פרטניים בעלויות המוכרות של מפיקים להם נערך תחשיב עלויות. תעריפי המים לבית הופחתו במעט, בהתאם להתאמות שעורכת רשות המים לקביעת התעריפים, ותעריפי המים לחקלאות עלו במעט, עקב הצמדה למדד. למיטב ידיעתנו נפלו טעויות בפרסום, ונפעל לברר טעויות אלו. מצורף הפרסום ברשומות של כללי התעריפים לשנת 2021 –  ספר התעריפים אותו עורכת רשות המים מדי חצי שנה לנוחות כל צרכני המים טרם פורסם באתר רשות המים ואנחנו מעריכים כי יפורסם בימים הקרובים 

להמשיך לקרוא תעריפי מים לשנת 2021

תעריפי מים לחקלאות

תעריפי המים מעודכנים אחת לחצי שנה – בחודש ינואר ובחודש יולי. השינוי בתעריפי המים חלים בעקבות עדכון חצי שנתי של סל המדדים. לקראת הדיון המקדים על עדכון תעריפי המים, רשות המים החליטה להעמיד את תעריפי המים לכמות המוכרת ולכמות נוספת (נחרגת) לשנת 2021 במגזר הביתי, ללא שינוי ביחס לתעריפי יולי 2020

להמשיך לקרוא תעריפי מים לחקלאות