תקנות המים – הקצאות 2020

תקנות המים (הקצאות) המקוריות לחקלאות לשנת 2020, נקבעו ונכנסו לתוקפן ב- 1.1.2020 .בבסיס ההחלטה על היקף ההקצאה לשנת 2020 היה מצאי המים וחידוש מאגרי המים (האקוות, אקוויפרים) של חורף 2019 והערכת הגורמים המקצועיים של אופיו של חורף 2020 . בניגוד לצפי הראשוני, חורף 2020 הפתיע לטובה וכמויות הגשמים ופריסתם הארצית היו מעל הממוצע כך שמאגרי המים הארציים התמלאו וחלקם הגיעו לסף גלישה (לדוגמא הכנרת). עם פרוץ משבר הקורונה וחשש משרד החקלאות למשבר בביטחון אספקת המזון הטרי לאזרחי המדינה, פנה משרד החקלאות למועצת רשות המים בבקשה להגדיל את הקצאת המים לחקלאות עבור כלל הצרכנים. ביניהם הצרכנים במערכת הארצית ובאזורים שאינם במערכת הארצית כגון האזורים סובב ומעלה כנרת.

להמשיך לקרוא תקנות המים – הקצאות 2020

הסכם המים 3

השינוי בהסכם המים 3 נכנס לתוקפו בתאריך 1.7.2017 בעקבות כניסת תוקפו של תיקון 27 לחוק המים. שינוי זה העביר את זכאות הסכם המים 3 מצרכני מקורות עד למועד זה, אשר להם ירדה עלות המים, למפיקים הפרטיים אשר בעבורם עלות המים עלתה. בעת האחרונה פרסם משרד החקלאות את יתרות זכאות הסכם המים 3 של צרכני מקורות הנכונות לתאריך ה- 25.5.2020 (ניתן לפנות לארגון עובדי המים או למחוזות במשרד החקלאות לבדיקת הזכאות). בפרסום טבלת יתרות הזכאות עושה המשרד שימוש במושגים שנדרש להבהירם לטובת הצרכנים

להמשיך לקרוא הסכם המים 3

צרכי המים של ענף החקלאות – תוכנית טווח ארוך

עבודה זו מציגה את צורכי המים של ענף החקלאות לטווח ארוך, בהתחשב בגידול האוכלוסייה, מצאי הקרקע העומד לרשות החקלאות באזורים השונים, השפעות שינוי אקלים וגורמים נוספים. התכנית הוכנה כבסיס לתכנון משק המים בתחום החקלאות לעשורים הקרובים (עד שנת 2050) ולהחלטות השקעה בתשתיות לאומיות לאספקת מים לחקלאות

להמשיך לקרוא צרכי המים של ענף החקלאות – תוכנית טווח ארוך

פרסום תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף – 2020 להערות הציבור

מצ"ב קישור לטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (הוראת שעה)(תיקון), התש"ף-2020. ניתן להעיר על התקנות עד לתאריך 6/6/2020. כידוע, מהודעה קודמת בנושא, אמורה להתקבל תוספת מים שפירים משמעותית לשנת 2020. ההחלטה במועצת רשות המים על התוספת אמורה להתקבל במהלך חודש יוני

להמשיך לקרוא פרסום תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף – 2020 להערות הציבור

תיקון כללי המים של רשות המים והגדלת הקצאת המים לחקלאות לשנת 2020

בהתאם לטיוטת כללי המים המצורפת, ובכפוף לשימוע והחלטת מועצת רשות המים, בכוונת רשות המים להקצות תוספת מים שפירים משמעותית לחקלאות כמפורט בטיוטת הכללים. לאחר שהחלטה זו תתקבל, ובהתאם לכללים שיקבע שר החקלאות, בכוונת המשרד לחלק מירב תוספת זו באופן רוחבי, ללא צורך בהגשת בקשה. יש לציין, כי תוספת זו הינה תוספת חד פעמית לשנת 2020, ואין לבצע השקעות ארוכות טווח על בסיס תוספת זו. הצפי לאישור התוספת ברשות המים – ביוני, וחלוקת התוספות ע"י המשרד מיד לאחר מכן. בקשות למיזמים חדשים, בעלי חיים, העברות מים ממשיכים לפי לוח הזמנים שהופץ מוקדם יותר השנה

להמשיך לקרוא תיקון כללי המים של רשות המים והגדלת הקצאת המים לחקלאות לשנת 2020

מתוקה יותר מתמיד – רמת מליחות נמוכה נמדדת בכנרת

רמת מליחות נמוכה נמדדת בכנרת על ידי מעבדת שירות השדה של צמח ניסיונות. מהנתונים עולה כי ריכוז הכלורידים במי הכנרת, עומד על 285 מ"ג לליטר, הרמה הנמוכה ביותר מזה חמש שנים

להמשיך לקרוא מתוקה יותר מתמיד – רמת מליחות נמוכה נמדדת בכנרת