תיקון לעדכון תעריפי המים לחקלאות ולמגזר הביתי – יולי 2023

להלן מצורפים מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו ברשומות וכן באתר רשות המים. כזכור, תעריפי המים מתעדכנים אחת לחצי שנה – בחודשים ינואר ויולי (באופן חריג השנה, בחודש אפריל 2023 בעקבות החלטת מועצת רשות המים מיום 2.4.23 הוחלט על הפחתת תעריף המים לבית). במסמך זה מובאים תעריפי המים המעודכנים לחקלאות ולמגזר הביתי.