עדכון תעריפי המים לחקלאות ולמגזר הביתי – ינואר 2023

מצורפים מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו ברשומות וכן באתר רשות המים. תעריפי המים מתעדכנים אחת לחצי שנה – בחודשים ינואר ויולי. במסמך זה מובאים תעריפי המים המעודכנים לחקלאות ולמגזר הביתי