קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה – קיץ 2020

חקלאים, חוקרים ומדריכים מוזמנים להגיש הצעות מחקר בנושאי גידולי שדה קיץ לשנת 2020, עדיפות תינתן לעבודות שתתאמנה ליעדי הענף.

את ההצעות יש להגיש בצורה מסודרת כולל דפי שער ודפי הסבר כמפורט בנספחים הנלווים לקול הקורא. לעבודות נמשכות או מחודשות יש להוסיף את סיכום עדכני של עיקרי התוצאות וממצאי הניסוי או התצפית.

את הצעות המחקר, הכוללות את דפי השער והדפים הנלווים, יש לשלוח בפורמט דיגיטאלי בלבד עד לתאריך 2/12/19 יום ב' בשעה 12:00. לא יהיו כל דחיות של הגשת הצעות מחקר לאחר מועד זה !!!

להילה מלכה Hilam@moag.gov.il

רכזת לשכה, אגף אגרואקולוגיה וגד"ש, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

מסמכים רלוונטיים:

קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה – קיץ 2020

נספח לדפי שער

בקשת תקציב