קול קורא למחקרים באגוזי אדמה 2020

הנהלת ענף אגוזי האדמה, קוראת להגשת הצעות מחקר בתחום הענף לשנת 2020, שימומנו ע"י המועצה לשיווק אגוזי אדמה מתקציב מו"פ הנהלת ענף אגוזי אדמה. את תוכניות המו"פ יש להגיש עד 25.02.2020. במהלך חודש ינואר ותחילת חודש פברואר יתקיימו סיכומי המחקרים, תצפיות השדה ועונת הגידול ב- 2019 באזורים השונים, ובעקבותיהם יתקיים בתחילת חודש מרץ דיון הועדה המקצועית בהצעות המו"פ לשנת 2020 וקביעת סדרי עדיפויות למימון תוכניות המחקר וניסויי השדה לשנת זאת.

את התוכניות, לרבות תוכניות של מוסדות מחקר, יש להעביר בדוא"ל (מייל) לכתובתם של: און רבינוביץ onnrab@gmail.com, עופר גורן מנהל תחום גד"ש בשה"מ ויו"ר הנהלת ענף א"א  ofergor@shaham.moag.gov.il ולמזכירת תחום גד"ש בשה"מ הילה מלכה HilaL@moag.gov.il.

מצורפים: קול קורא לתוכניות מחקר ותצפיות שדה בענף אגוזי אדמה לשנת 2020, יעדי ענף אגוזי אדמה לשנת 2020, דפי שער ודף הסבר לסעיפי הנספח לדפי השער

יעדי ענף אגוזי אדמה לשנת 2020

נספח לדפי שער- נוסח המדען
דפי שער 1-2 נוסח חדש
קול קורא למחקרים באגוזי אדמה 2020