פרסום תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף – 2020 להערות הציבור

מצ"ב קישור לטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (הוראת שעה)(תיקון), התש"ף-2020. ניתן להעיר על התקנות עד לתאריך 6/6/2020. כידוע, מהודעה קודמת בנושא, אמורה להתקבל תוספת מים שפירים משמעותית לשנת 2020. ההחלטה במועצת רשות המים על התוספת אמורה להתקבל במהלך חודש יוני

מצ"ב טיוטה לתיקון תקנות המים של משרד החקלאות לצורך חלוקת התוספת. הוראת שעה לשנת 2020.

אם תתקבל החלטה על התוספת במועצת רשות המים, ויאושרו התקנות של משרד החקלאות, כל צרכני המים השפירים אמורים לקבל תוספת של כ- 20% לשנת 2020.

קישור לטיוטת התקנות: https://www.tazkirim.gov.il/s/tzkirim?language=iw&tzkir=a093Y00001Rd96WQAR