מכרז פומבי 100218 מדריך חקלאי ירקות – שה"מ – מחוז הנגב

מדריך/ה חקלאי/ת (ירקות) – שה"מ

36-39  מהנדסים

מחוז הנגב

גילת

מועד אחרון להגשת מועמדות   26/7/2022

המכרז מופיע באתר של נציבות שירות המדינה. הגשת מועמדות למכרז פנימי/פומבי/בינמשרדי

אפשרית אך ורק דרך האתר http://www.civil-service.gov.il

לפי הקישור המצ"ב (פורטל נש"מ-הגשת מועמדות מקוונת) https://ejobs.gov.il/gius

ניתן למצוא באתר זה גם מכרזים נוספים (פומביים ובינמשרדיים) של משרדים אחרים.

פומבי 100218 שה''מ מדריך חקלאי ירקות