נוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם נוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021, במסגרת הסכם המים (4) למפיקים פרטיים, שמהווה חלק ממסמך "עקרונות תמיכה בחקלאות בעמק המעיינות בעקבות תיקון 27 לחוק המים" מיום 19.4.2020,

בהמשך לעדכון לעקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים ל"מחיר היעד" מיום ה- 16 בנובמבר 2006 שנערך ונחתם ביום 1.7.2018, ובמסגרת נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020-2011 (תקציב מנהלי).

תעריף המים למשקים חקלאיים שעלה או שצפוי לעלות מיום 1 ביולי 2017 ועד 30 ביוני 2022, פוגע בכושר התחרות של חקלאי עמק המעיינות. לפיכך הוחלט על מתן סיוע לחיזוק החקלאות בעמק המעיינות באמצעות מתן תמיכה בתשתיות להעמדת מחקרים לצורך התאמת הידע בהשקיית גידולים חקלאיים במים באיכויות שונות, באמצעות חלקות מודל במשקי עמק המעיינות, על מנת לאפשר הבטחת רווחיותם וקידומם של הגידולים החקלאיים בביצוע של חוקרים ייעודיים ובלווי של ועדה מקצועית. עידוד חקלאי עמק המעיינות להרחבת מגוון הגידולים במשקם, תוך כניסה והתמחות בייצור מינים ייחודיים, חדשניים, בקנה מידה קטן, מתוך רצון להגדיל את רווחיותם, לפזר סיכונים ולמצוא אופציות חלופיות לגידולי מסה שרווחיותם הצטמצמה משמעותית, תוך פיתוח ערוצי עיבוד תוצרת, שיווק ומכירה נוספים. עידוד חקלאי עמק המעיינות להכנסת טכנולוגיות מתקדמות בחקלאות כולל טכנולוגיות של חקלאות מדייקת לייעול השימוש במים להשקיה, הדברה ידידותית ופיתוח החקלאות האזורית.

נוהל תמיכה זה מפורסם לפנים משורת הדין בכפוף לכך שיועמדו לרשות המשרד המקורות התקציביים להפעלתו בשנת הנוהל. לא תתקבל כל טענת הסתמכות של מגיש בקשה מכוח נוהל זה אם בסופו של יום לא יועמד לרשות המשרד מלוא התקציב (או חלק ממנו) לצורך הפעלתו. יובהר כי,  הנפקת כתבי אישור תהיה בכפוף לאישור ועדת חריגים במשרד האוצר או קיום תקציב מדינה מאושר .

לנוהל זה הוקצה תקציב בסך 1.0 מלש"ח (במונחי מענק), המענק יהיה בשיעור של עד 50% מההשקעה המאושרת.

את הבקשות יש להגיש למשרד החקלאות מחוז העמקים, עד יום ד'  ה – 30.6.2021. את הבקשות יש להקליד במערכת מנהלת ההשקעות הרגילה, בנושא 60.

מצ"ב הנוהל לעיונכם.

נוהל תמיכה עמק המעיינות