נהלי הגשת בקשות לתמיכה וסיוע בהשקעה בשימור קרקע וחקלאות משמרת לשנת 2024

משרד החקלאות פרסם נהלי השקעה בשימור קרקע וחקלאות משמרת לשנת 2024. ניתן לראות את הנהלים בקישור: נהלי השקעה בשימור קרקע וחקלאות בת קיימא לשנת 2024

קיימים 5 מסלולי השקעה. להלן עיקרי כלל המסלולים:

  1. פעולות ואמצעים לשימור קרקע – אגרוטכניים או הנדסיים – דוגמת זריעת רצועות חיץ, זריעת ערוצים, זריעה תעלות ניקוז, ייצוב צמחי במטעים, ניקוז תת-קרקעי, ה

שיחים מעפר או אבן, תעלות ניקוז חקלאיות, השהייה ופיזור נגר באמצעות מעביר ודרכי מים, מדרגים מקרקע או אבן, גדודיות מחופות בגידולי שירות עד 0.5 מ' משורת הנטיעה לפחות, וכו'.

שיעור התמיכה: עד 50% מעלות ההשקעה בביצוע. ניתן להגיש בקשות עד גובה השקעה של 300,000 ₪.

שימו לב, לגבי תהליך הכנת התוכנית, עבור בקשות שיאושרו עפ"י הנוהל בוועדת התמיכות – ניתן יהיה להגיש למימוש חשבוניות עבור תכנון ומדידות שמועדן מאוחר מ- 1.5.2023.

  1. תכנון כולל וסקרים – לצורך הכנת תכנית הכוללת פתרונות אפשריים וסדרי עדיפות לשימור קרקע ולסקרים בשטחים חקלאיים ששטחם מעל 500 דונם,

כגון סקר קרקע מפורט, סקר מפלס מי תהום, סקר מליחות, תכנית סיכוני סחיפה ונקודות תורפה ותכנית סיכוני הצפות.

שיעור התמיכה: עד 50% מעלות ההשקעה בביצוע התכנון/סקר. ניתן להגיש בקשות עד גובה השקעה של 150,000 ₪.

  1. תחזוקת מערכות שימור קרקע – עבור הוצאות תחזוקה סדירה של מתקנים הנדסיים או אגרוטכניים לשימור קרקע,

של מבקשים שלא קיבלו מענק להשקעה במסלול התחזוקה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה.

רלוונטי למתקנים כגון מערכות ניקוז תת-קרקעי, שיחים, תעלות ניקוז, סוללות, מעבירי מים, דרכי מים, מדרגים, ייצוב בצומח וייצוב הנדסי.

שיעור התמיכה: עד %75 מעלות ההשקעה בביצוע. ניתן להגיש בקשות עד גובה השקעה של 40,000 ₪ לאגודה שיתופית חקלאית.

  1. עיבוד משמר וחקלאות משמרת – עבור ממשק ייעודי לחקלאות המונע את דלדול הקרקע, לפי המוגדר בנספח 7 לנוהל.

#עיבוד משמר בגד"ש בע"ל/שלחין (בשטחי שלחין – ממשק הפחתת עיבודים , בשטחי בעל – ממשק אי פליחה במשך 3 שנים ברציפות, ללא גיבוב שני ורעייה על השטח המבוקש, וכו' לפי המוגדר בנספח)

גודל השטח: עד 10% משטחי הגד"ש במשק או 1,500 דונם,  הנמוך מבינהם, ולא פחות מ 200 דונם.

שיעור התמיכה: עד סך של 200 ₪ לדונם – 50 ₪ לדונם לשנה, משך 4 שנים.

#חקלאות משמרת בגד"ש (מינימום הפרה, חיפוי צמחי קבוע לאורך כל השנה, מגוון מינים ומחזור זרעים עד שנתיים רצף וכו' לפי המוגדר בנספח).

גודל השטח: עד 150 דונם.

שיעור התמיכה:   בעל – עד סך של 400 ₪ לדונם  (בפעימות: 100 ₪ לדונם משך 4 שנים).

  שלחין – עד סך של 520 ₪ לדונם (בפעימות:  130 ₪ לדונם לשנה משך 4 שנים).

#חקלאות משמרת ניהול כיסוי צמחי מלא – במטעי נשיריםעד 500 דונם

גודל השטח: עד20%  משטחי המטעים במשק או 500 דונם,  הנמוך מבינהם, ולא פחות מ 50 דונם.

שיעור התמיכה: ממשק השארת עשבייה טבעית – עד סך של 200 ₪ לדונם  (בפעימות: 100 ₪ לדונם לשנה – בתום השנה השנייה והרביעית).

בממשק זריעת צמחי חיפוי בשנה הראשונה או השנייה – עד סך של 300 ₪ לדונם (בפעימות: 150 ₪ לדונם לשנה – בתום השנה השנייה והרביעית).

# חקלאות משמרת ניהול כיסוי צמחי מלא – במטעי חוחובה ושקד

(איסוף הפרי בצורה ממוכנת מרשתות המונחות על הקרקע וקיום ממשק חיפוי צמחי, גידולי שירות וכו' לפי המוגדר בנספח ) – עד 1000 דונם

גודל השטח: עד50%  משטחי המטעים במשק או 1000 דונם,  הנמוך מבינהם, ולא פחות מ 200 דונם.

שיעור התמיכה: עד סך של 300 ₪ לדונם (בפעימות: 75 ₪ לדונם לשנה משך 4 שנים).

  1. מתן תעודת הוקרה ופרס לחקלאי מוביל – בגין פעילות משמעותית והישגים יוצאי דופן,

בתחום העיבוד המשמר והחקלאות המשמרת ויישומה בניהול המרחב החקלאי.

עד 15,000 ש"ח בכל מסלול:

א. מסלול גידולי שדה וירקות בשטח פתוח  (פעילות משמרת בשטח הגדול מ-1000 דונם או מ- 75% מהיקף השטחים של המשק).

ב. מטעים ופרדסים (עבור פעילות משמרת בשטח הגדול מ-100 דונם או מ- 75% מהיקף השטחים של המשק).

בכל מקרה, במידה ויש אי דיוקים או הבדלים בין הגרסאות המצורפות או הכתוב בדוא"ל לעומת המופיע בקישור, הגרסאות המופיעות באתר המשרד הן הקובעות.

אישור הבקשות ומתן התחייבות יבוצע במסגרת ועדות שיפוט מחוזיות וכן ועדת תמיכות ארצית, ובכפוף לקיום תקציב מאושר.

  • הגשת הבקשות באמצעות מערכת התמיכות המרכזית של משרד החקלאות בקישור: https://tmi.moag.gov.il
  • לקבלת תמיכה בנוגע לאופן השימוש במערכת התמיכות המרכזית, יש לפנות למוקד השירות והתמיכות של משרד החקלאות בטל' 6016*.
  • רצוי מאוד לתאם (טרם הגשת הבקשות), שיחה מקדימה, פגישה או סיור עם צוות שימור קרקע וניקוז במחוז מרכז:

אלכס פיינגרש – (נייד)  050-6241207 , (מייל) alexfn@moag.gov.il

מור שחר – (נייד) 050-6241907 , (מייל) MorS@moag.gov.il

  • מועד אחרון להגשת בקשות: 27.06.2024.