קול קורא למחקרים באגוזי אדמה 2021

הנהלת ענף אגוזי האדמה, קוראת להגשת הצעות מחקר בתחום הענף לשנת 2021, שימומנו ע"י המועצה לשיווק אגוזי אדמה מתקציב מו"פ הנהלת ענף אגוזי אדמה. את תוכניות המו"פ יש להגיש עד 20.02.2021 . במהלך חודש ינואר ותחילת חודש פברואר יתקיימו סיכומי המחקרים, תצפיות השדה ועונת הגידול ב- 2020 באזורים השונים, ובעקבותיהם יתקיים בתחילת חודש מרץ דיון בועדה המקצועית בהצעות המו"פ לשנת 2021 וקביעת סדרי עדיפויות למימון תוכניות המחקר וניסויי השדה לשנת זאת