קול קורא לחקלאים פעילים אשר העסיקו עובדים פלסטינים להגשת בקשה להעסקת עובד/ים זר/ים בשנת 2024

שלום רב,

מצ"ב קול קורא לחקלאים פעילים אשר העסיקו עובדים פלסטינים להגשת בקשה להעסקת עובד/ים זר/ים בשנת 2024 ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר, להערות הציבור.


על מנת לתת מענה לצורך בידיים עובדות לחקלאים, אישרה הממשלה, ביום 21 בינואר 2023, את הצעתו של שר החקלאות ופיתוח הכפר, להגדיל את מכסת העובדים הזרים בענף החקלאות ב- 10,000 עובדים נוספים, כחלף עובדים פלסטינים. בהתאם לקול קורא זה, רשאים חקלאים העומדים בתנאי הסף והזקוקים לידיים עובדות, להגיש בקשה לקבלת המלצה להקצאה של עובד/ים זר/ים, לצורך העסקת העובד הזר בשנת 2024 (בלבד), בהתאם להיקף העובדים הפלסטינים שהועסקו על ידם במשרה מלאה.

הערות לנוהל זה יש להעביר עד ליום 25.01.2024 למייל Husens@moag.gov.il

מצ"ב קישור לפרסום המלא: https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/call_for_farmers_who_employed_palestinians_to_submit_application_for_employment_of_foreign_worker_230124