להערות ציבור: קול קורא לחקלאים פעילים שהגדילו את שטחיהם להגשת בקשה לקבלת היתר העסקה לעובד/ים זר/ים נוסף/ים לשנת 2024

שלום רב,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם קול קורא לחקלאים פעילים שהגדילו את שטחיהם להגשת בקשה לקבלת היתר העסקה לעובד/ים זר/ים נוסף/ים לשנת 2024.

בהתאם לנהלי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ורשות האוכלוסין וההגירה, הזכאות לקבלת המלצה להיתר להעסקת עובד/ים זר/ים לשנת 2024 נבחנה על בסיס היקף וסוגי הגידולים החקלאיים, כפי שפורטו בחוברת הבקשה לשנת 2020. מתוך הכרה בכך שישנם חקלאים אשר הגדילו משמעותית את שטחיהם החקלאיים בשנים 2020-2023, ניתנת בזאת האפשרות לחקלאים אלו להגיש בקשה לקבלת המלצה לתוספת היתרים לעובדים זרים לשנת הפעילות 2024 (בלבד), בהתקיים התנאים המנויים בקול קורא זה להלן. כמות ההיתרים המקסימלית לחלוקה לשנה זו הנה עד 2,000 היתרים.

שימו לב! המסמך להערות ציבור בלבד!
הערות לנוהל זה יש להעביר עד ליום 25.01.2024 למייל Judit@moag.gov.il.