נוהל לתמיכה בהקמת מתקנים מרכזיים לטיפול בפסולת חקלאית לשנים 2024-2026

התמיכה הכספית בנוהל זה, מיועדת להשקעה בהקמת מתקנים מרכזיים או מקומיים לקליטה וטיפול בפסולת חקלאית כמפורט בסעיף 4 בנוהל.

§ הגשת הבקשות היא באופן מקוון דרך מערכת התמיכות המקוונת המרכזית של משרד החקלאות בקישור: הגשת בקשה
§ מועד אחרון להגשת הבקשות בנוהל זה הוא 30.09.2024
§ שיעור המענק יעמוד על 40%