נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים‎

1 .רקע לתמיכה ומטרתה0
א. הוועדה לגידולים חדשים (להלן: "גד"ח") מסייעת לקידום ופיתוח החקלאות בארץ באמצעות עידוד השקעות הון בחדשנות בחקלאות, ליצרנים חקלאיים, ע"י מתן מענקי השקעה מנהליים.
ב. הידע שייווצר במסגרת הפרויקט שיאושר על פי נוהל זה יהווה ידע ציבורי שהמדינה זכאית להפיץ לטובת כלל חקלאי ישראל

להמשיך לקרוא נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים‎

נוהל הסכם המים (3) לצרכני מקורות לשנת 2020 – פתיחת מערכת המנהלת

  מחבר:
 • צביקה כהן

רצ"ב נוהל הסכם המים (3) לצרכני מקורות, המשכי לשנת 2020 – פתיחת מערכת מנהלת ההשקעות.

ביום 16.11.2006 נחתם הסכם המים שכותרתו "עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים ל"מחיר היעד"". הסכם זה נחתם בין משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר והתאחדות חקלאי ישראל והרשות הממשלתית למים וביוב (אז- נציבות המים), לפיו יינתן סיוע למשקים החקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים.

לאחר הסכם המים, נחתמו מסמכי הסכמות שהאריכו את תקופת הסיוע ועדכנו מעת לעת את מתווה הסיוע ואת שיעוריו. מסמך ההסכמות האחרון משנת 2010 קבע כי, בגין התייקרות המים לחקלאות בשנים 2010-2016, תינתן תמיכה לצרכני המים של מקורות ולצרכנים אחרים המחויבים בתעריפי מקורות, בנוגע לצריכת מים שפירים, מים מליחים ושפד"ן (לא כולל קולחין). תמיכה זו יועדה לביצוע השקעות בשיפור מערכות המים, בהקטנת פחתים, ובייעול השימוש במים (בהתאם לנספח א' להסכם המים.

בפברואר 2017 התקבל בכנסת תיקון 27 לחוק המים, התשי"ט-1959 שקבע תעריף אחיד למים שפירים ומליחים לכלל הצרכנים החקלאיים, הן לצרכני מקורות והן לצרכני ההפקה הפרטית. בעקבות תיקון 27 לחוק המים, נחתם ביום 1.7.2018 הסכם נוסף שכותרתו "עדכון לעקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים ל"מחיר היעד" מיום ה-16 בנובמבר 2006", לפיו המענקים יינתנו למשקים חקלאיים אשר תעריף המים שלהם עלה או צפוי לעלות במשך חמש שנים מ-1  ביולי 2017 ועד 30 ביוני 2022.

תיקון 27 לחוק המים קובע תעריף מים מוזל לצרכני מקורות כאמור מעלה, של 1.98 ₪ למ"ק מיום 1 ביולי 2017 ועד ליום 30 ביוני 2019 , ותעריף של 1.81 ₪ למ"ק מיום 1 ביולי 2019 עד ליום 30 ביוני 2022. לפיו חושב סכום זכאות חדש לכל צרכן.

נוהל תמיכה זה מפורסם בכפוף לכך שיועמדו לרשות המשרד המקורות התקציביים להפעלתו בכל אחת משנות הנוהל. לא תתקבל כל טענת הסתמכות של מגיש בקשה מכוח נוהל זה אם בסופו של יום לא יועמד לרשות המשרד מלוא התקציב (או חלק ממנו) לצורך הפעלתו. יובהר כי, הנפקת כתבי אישור תהיה בכפוף לאישור ועדת חריגים במשרד האוצר או קיום תקציב מדינה מאושר.

את הבקשות יש להגיש למשרדי מחוזות משרד החקלאות הרלוונטיים, עם כל המסמכים הנדרשים, עד יום א' ה- 15.11.2020

להמשיך לקרוא נוהל הסכם המים (3) לצרכני מקורות לשנת 2020 – פתיחת מערכת המנהלת

הודעות הוועדה והנחיות להגשת בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות לשנת 2020

פרויקטים להגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית. בנושא זה תוגשנה על ידי מוסדות שמטרת קיומם הן הגנה על משקים חקלאיים הנפגעים מפשיעה חקלאית ולרבות מועצות אזוריות ומקומיות אשר בתחומן ישנם משקים חקלאיים הנפגעים מפשיעה חקלאית. הוועדה מציינת בזה שבמסגרת שיקוליה ובמקרים המתאימים תידרש להמלצת מחלקת הישובים במג"ב לגבי בקשות שתוגשנה במסגרת נושא תמיכה זה. תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 3.5 מש"ח. התאריך האחרון להגשת בקשות הינו כ"ח באדר התש"ף (24.03.2020)

להמשיך לקרוא הודעות הוועדה והנחיות להגשת בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות לשנת 2020

הקצאות מים לשנת 2020

אמות המידה להקצאת מים לחקלאות לשנת 2020 נחתמו ע"י שר החקלאות – מצ"ב.

להלן עיקרי הדברים, דגשים והסברים:

 1. רישיונות תחילת שנת 2020:
 • בימים האחרונים צרכנים החלו לקבל את רישיונות המים לשנת 2020.
 • הקצאת תחילת השנה שווה להקצאת תחילת שנת 2019.
 • צרכנים שקיבלו תוספות בגין בע"ח ומיזמים חדשים במהלך שנת  2019 – ההקצאה תעודכן בקרוב בגובה התוספת שניתנה ב- 2019.
 • צרכנים שקיבלו תוספת בשנת 2019 בגין מטעים צעירים או תוספת פיתוח – התוספת תעודכן בקרוב בגובה התוספת שניתנה ב- 2019.
 1. תוספות במהלך השנה:

סה"כ התוספת תקבע בהתאם לכמות המשקעים בסוף חודש מרץ, מקסימום 325 מלמ"ק. (נכון ל9.2.20 התוספת עומדת על 20 מלמ"ק).

 • תוספות אוטומטיות ללא צורך בהגשת בקשה:

צרכנים שקיבלו תוספת אוטומטית בשנת 2019 – יקבלו לאחר סיום עונת הגשמים, תוספת בשיעור יחס התוספות הארצית כפול היקף התוספת שקיבל ב- 2019. צרכנים אלו יקבלו תוספת אוטומטית.

 • מקרים נוספים בהם יש צורך להגיש בקשה והבקשה תיבחן:
  צרכנים שנטעו מטעים אחרי 1.1.2016. יקבלו עד נורמת הצריכה או הכמות המבוקשת הקטן מבין השניים. במקרה זה יש להציג בנוסף לטופס בקשה, אחד מהמסמכים הבאים:
   • חשבוניות על שתילים.
   • תצלום אוויר של השטח המדובר לפני ואחרי הנטיעה
   • אישור חתום ע"י המתכנן לאחר בדיקתו.

ללא אחד האישורים הבאים – הבקשה לא תידון.

צרכנים המעוניינים להגדיל פעילות, בקשתם תיבחן אם תישאר יתרת מים לחלוקה.

 1. מיזמים חדשים ובעלי חיים:

            הגשת בקשות למיזמים חדשים עד 31.5.2020. ובקשות לבעלי חיים עד 31.10.2020.

 1. לוחות זמינים להגשת בקשות:
נושא מועד אחרון לקבלת  בקשות במחוזות משרד החקלאות
תוספת שפירים 30.4.2020
מיזמים 31.5.2020
בע"ח 31.10.2020
ניודי מים 31.10.2020
העברות מים 14.11.2020
עדכון תקרה שוטף
תיקונים שוטף
עדכון פרטי צרכן שוטף

למידע נוסף ולהגשת בקשות נא לפנות למתכננים האזוריים במחוז.

להמשיך לקרוא הקצאות מים לשנת 2020