טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התש"ף – 2020

להלן טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התש"ף -2020, שהוכן במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. באמצעות אתר קשרי ממשל ניתן לשלוח הערות עד ליום ב' בשבט התש"פ (28/01/2020)  http://www.tazkirim.gov.il/Pages/default.aspx להמשך קריאה טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התש"ף – 2020

תיקון תעריפי מים

להלן תיקון לתעריפי המים לצרכן ולחקלאות. הטעות בנתון של תעריף לצרכן לרכיב מים בלבד בחודש יולי 2019. במקום 8.911 הנתון צריך להיות 9.613, ובינואר 2019 במקום 8.713 הנתון צריך להיות 9.415. כמו כן שיעור השינוי בטבלה 2 ברכיב מים ללא מע"מ 7% ולא 5.6% כפי שהיה רשום. בנוסף, במים לחקלאות התווסף הנתון של תעריף מים לאדמות כבול

להמשך קריאה תיקון תעריפי מים