תקנות אמות מידה במים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם הצעה לתיקון תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020 (לעיל ולהלן: "תקנות אמות המידה") לשמיעת עמדות הציבור עד ליום 10.01.2021. במסמך זה נסקור בקצרה את הרקע לתקנות ועיקרי התיקון המוצע