נהלי תמיכה – שנת שמיטה

מצ"ב נהלי תמיכה ייחודיים לשנת שמיטה

1.      נוהל תמיכה בהקמת בתי צמיחה במסגרת שנת שמיטה במגזר הלא יהודי.

2.      נוהל תמיכה למצעים מנותקים ולהידרופוניקה במסגרת שנת שמיטה במגזר היהודי.

תאריך אחרון להגשה – 15.3.2022 או עד גמר התקציב.

להגשת בקשה ולמידע נוסף ניתן לפנות למתכנן הרלוונטי במחוז.

3.10.2021 נוהל תמיכה בהקמת בתי צמיחה במגזר המיעוטים - שמיטה תשפב לפרסום סופי

3.10.21 - נוהל תמיכה מגזר יהודי מצעים מנותקים והידרופוניקה שמיטה תשפב נוסח סופי לפרסום לציבורי (1)