נוהל תמיכה לעידוד צמיחה דמוגרפית ופיתוח כלכלי בר קיימא ביישובים באזור הנגב המזרחי לשנת 2023

נוהל זה מפורסם בהמשך להחלטת ממשלה מספר 1416 מיום 8.05.2022 (להלן: "החלטת הממשלה") שעניינה תוכנית לעידוד צמיחה דמוגרפית ופיתוח כלכלי בר קיימא ביישובים באזור הנגב המזרחי. החלטת הממשלה התקבלה בהמשך להחלטות ממשלה קודמות מס' 625 מיום 14.11.21 ומס' 1325 מיום 27.3.22 בדבר מדיניות הממשלה להקמת יישובים חדשים באזור הנגב המזרחי לשנים 2022 – 2026. נוהל זה נועד לשנת 2023.