הבהרה מס' 2 לנוהל מיכון חדשני חקלאות מדייקת וחוסך כ"א 2023 – השלמת מענק ל40% למיכון שאושר כשומר קרקע

ההבהרה שבנדון, הינה בהמשך לנוהל מיכון חדשני חקלאות מדייקת וחוסך כ"א   משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה חשיבות רבה בשימור משאבי הקרקע והמים המהווים אבן יסוד בייצור החקלאי הישראלי

עיבוד מושכל של קרקע חקלאית, בהתאם ליעוד התואם את סוג הקרקע ומגבלות השטח, יבטיח שימור משאב חשוב זה גם לדורות הבאים. בקשה אשר עומדת בכל תנאי הסף הנוספים ותאושר על ידי ועדת התמיכות תזכה במענק בסך 40%.

תנאי סף נוספים לרכישת מיכון לשימור קרקע:

1)      המלצת תא שימור קרקע וניקוז במחוז ומדריך מיכון בשה"מ.

2)      חתימה על ההצהרה המצורפת לכלי מיכון ייעודיים לשימור קרקע וחקלאות משמרת ואי קבלת תמיכה לרכישת הכלי מאגף שימור קרקע וניקוז במהלך 3 השנים האחרונות.

3)      בבקשה למזרעה חובה שיופיע במפרט המצורף לבקשה כי מדובר על מזרעת אי פליחה.

4)      בבקשה למכסחת חובה שיופיע במפרט המצורף לבקשה כי מדובר על מכסחת צד.

על המחוז לוודא עמידה בתנאי הסף הנוספים בטרם העברת הבקשה למנהלת.