נהלי השקעה בשימור קרקע וחקלאות משמרת לשנת 2023

משרד החקלאות פרסם נהלי השקעה בשימור קרקע וחקלאות משמרת לשנת 2023. ניתן לראות את הנהלים בקישור: https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/hashkakarka2023

קיימים 5 מסלולי השקעה כמפורט להלן:

  1. פעולות ואמצעים לשימור קרקע – מענק עד 50% מעלות התוכנית, עד תקרת בקשה של 300,000 ₪
  2. תכנון כולל וסקרים – מענק עד 50% מעלות התוכנית
  3. תחזוקת מערכות שימור קרקע – מענק עד 75% מעלות התוכנית, עד לסך של 20,000 ₪ למבקש, או עד 30,000 ₪ לאגודה שיתופית חקלאית
  4. עיבוד משמר וחקלאות משמרת –

עיבוד משמר בגד"ש (בשטחי שלחין – הפחתת עיבודים , בשטחי בעל – כולל אי פליחה במשך 3 שנים ברציפות, ללא גיבוב שני ורעייה על השטח המבוקש, וכו' לפי המוגדר בנספח) – עד 1500 דונם  בבעל ושלחין

עיבוד משמר בבעל/ שלחין – עד סך של 200 ₪ לדונם – 50 ₪ לדונם לשנה, משך 4 שנים.

עיבוד משמר בשלחין, הכולל זריעת דגן בקיץ והשקיית עזר – עד סך של 340 ₪ לדונם – 85 ₪ לדונם לשנה, משך 4 שנים. יש לך טעות בעלויות אבל בכל מקרה אני דואג למחוק מהנוהל. 

חקלאות משמרת בגד"ש (מינימום הפרה, חיפוי צמחי קבוע לאורך כל השנה, מחזור זרעים וכו' לפי המוגדר בנספח) – עד 150 דונם

בעל – עד סך של 400 ₪ לדונם –100 ₪ לדונם משך 4 שנים.

שלחין – עד סך של 520 ₪ לדונם – 130 ₪ לדונם לשנה משך 4 שנים.

חקלאות משמרת ניהול כיסוי צמחי מלא – במטעי נשירים – עד 500 דונם

ממשק השארת עשבייה טבעית – עד סך של 200 ₪ לדונם – 100 ₪ לדונם לשנה – בתום השנה השנייה והרביעית.

בממשק זריעת צמחי חיפוי בשנה הראשונה או השנייה – עד סך של 300 ₪ לדונם – 150 ₪ לדונם לשנה – בתום השנה השנייה והרביעית.

חקלאות משמרת ניהול כיסוי צמחי מלא – במטעי חוחובה ושקד (איסוף הפרי בצורה ממוכנת מרשתות המונחות על הקרקע וקיום ממשק כיסוי צמחי, גידולי שירות וכו' לפי המוגדר בנספח ) – עד 1000 דונם

עד סך של 300 ₪ לדונם – 75 ₪ לדונם לשנה משך 4 שנים.

  1. מתן תעודת הוקרה ופרס לחקלאי מוביל – עד 15,000 ₪ בשני מסלולים: גד"ש וירקות ש"פ, מטעים ופרדסים

המבקש לקבל תמיכה לפי הנהלים, יגיש בקשה באמצעות מערכת התמיכות המרכזית של משרד החקלאות בקישור: https://tmi.moag.gov.il

לקבלת תמיכה בנוגע לאופן השימוש במערכת התמיכות המרכזית, יש לפנות למוקד השירות והתמיכות של משרד החקלאות בטל' 6016* .

נשמח אם תתאמו עם צוות שימור הקרקע במחוז, אלכס פיינגרש – 0506241207 ומור שחר – 050-6241907 פגישות וסיורים בנוגע לבקשות המוגשות במסגרת נהלי ההשקעה

ניתן להגיש את הבקשות עד ליום 27.07.2023 .