הודעה על הארכת הגשת מסמכים להקצאת עובדים זרים לשנת 2022 עד לתאריך 31.8.2021

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש להביא לידיעת ציבור החקלאים כי ניתנה הארכה למועד הגשת טופס  הצהרת חקלאי להמלצת הקצאות עובדים זרים לשנת 2022 עד ליום 31/8/21

חקלאי שלא יעביר את הטופס האמור עד לתאריך הנקוב, לא תיבחן ותינתן עבורו המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף החקלאות בשנת 2022 

נוהל קבלת המלצה לשנת 2022 (1)