מועד אחרון לשליחת נוהלי תמיכה בשימור קרקע לשנת 2020

20/03/2020 00:00

זהו המועד אחרון להגשת נוהלי תמיכות שימור קרקע לשנת 2020

בשל המציאות המורכבת וקיומה של ממשלת מעבר, מודגש כי מתן התמיכה בפועל יתבצע רק בכפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2020 (אין וודאות שנושא זה יתוקצב) או אישור ועדת חריגים בחשב הכללי, בהתאם להוראות תכ"מ 6.2.1.

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/publish_support_2020.aspx