N.H. SRC SmartSteer

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

מעיתונות חו"ל  10.21 – חברת New Holland, הוסיפה לסידרת הקלטרות, בעלות ההיגוי הידני, את הקלטרות החדשות SRC SmartSteer, בעלות ההיגוי האוטומטי, אשר  מונחה על ידי מצלמה

המצלמה מבדילה בין צבע הקרקע, לצבע של שורות הגידול ושל העשביה. ההיגוי של הכלי, נעשה בעזרת מנגנון צידוד הידראולי. קלטרות  מתוחכמות אלה, ניתנות לבחירה ל-8 עד 18 שורות  ולמרווחים של 45, 50, 60 ו- 75 ס"מ בין השורות.
כאופציה, אפשר לקבל הרמה אינדיבידואלית של יחידות הקילטור, בקצה שורות מלוכסנות ויחידות משדדה, להשלמת העקירה של העשביה.
את הכלים, אפשר לקבל גם כבעלי שתי קורות ראשיות, בעלות רוחב של 6.7 או 9.9 מטר, אשר מתקפלות ל- 3 מטר לנסיעה בדרכים.