HYDROGEN FENDT

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

על פי נתונים בפרופי 4.23 – בתצוגה לנושא המימן כדלק, שהתקיימה בחודש פברואר השנה, הציגה חברת "פנדט" את האבטיפוס הראשון של טרקטור, שפועל על מימן כדלק.

בדיון, שנערך בהשתתפות נציגי החקלאות והייעור, נדונו השאלות על העתיד הצפוי לענפים אלה, וסביר שהמימן יוכל להיות דלק לשימוש במכונות שפועלות בהם.  לשאלה מניין תבוא האנרגיה הדרושה לייצור, או להפרדת המימן, נאמר שאנרגית הרוח והשמש, יכולות לשמש למשימה זו.  המימן יוכל לשמש גם כמקור אנרגיה לתעשייה ולשימוש ביתי. בדיון לא הועלו השאלות ולא הוצעו פתרונות, לנושאי הבטיחות והציוד המיוחד, שנדרש לאחסון של המימן ולתדלוק שלו אל הצרכנים השונים.