AMAZONE שטיחי כיול

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

הדרך המקובלת לכיול מפזרת דשן צנטריפוגלית, היא בעזרת קופסאות שטוחות, שמונחות לרוחב פס הפיזור. לאחר שהמפזרת עברה, שוקלים את כמות הדשן בכל קופסה, כדי לוודא שהכמות בה, מתאימה למיקומה בפס הפיזור. אחר כך מחברים את הכמויות מכל הקופסאות ומזה מחשבים את הכמות, שאמורה להיות מפוזרת בשטח. אם התוצאה לא נכונה, יש לחזור על הבדיקה, עד להשגת התוצאה המבוקשת, שיטה זו דורשת הרבה זמן ומאמץ וזו אולי הסיבה, שרבים מוותרים עליה ומפזרים את הדשן בחלוקה לא נכונה

מבוסס על פרסום של היצרן, מרץ 2020

כדי להקל  ולזרז את התהליך, פיתחה חברת "אמזון" את הטכניקה שלהלן. במקום בקופסאות, יש להשתמש בשטיחים מיוחדים )שהחברה מייצרת), שהם אוצרים את הדשן שנפל עליהם. אחרי המעבר של המפזרת, המפעיל מצלם כל שטיח, עם הגרגרים שעליו. יישום מיוחד שפותח, מסוגל לתרגם את מספר וגודל הנקודות על השטיח, לכמות דשן שעליו. לאחר שכל התמונות הוזנו ליישום, המפעיל מקבל את חלוקת הפיזור ואת סך הכול של החומר, שמחושב מן הכמות שעל השטיחים, לגודל השטח שיש לדשן.