שיפור יבול חיטה ישראלית והבטחת איכותה תחת תנאי תנודתיות אקלים

  מחבר:
 • דוד בונפיל
 • רואי בן דוד
 • אסף דיסטלפלד
 • שמואל וולף
 • ערן טס
 • איתמר לנסקי
 • אסף מוסקונה
 • יהושע סרנגה
 • שחל עבו
 • צבי פלג

החיטה היא הגידול הנרחב ביותר בישראל וחשופה לתנאי גידול המשפיעים על יבול ואיכות הגרגרים לאפייה. הסביבה החקלאית בישראל מצריכה מחקר לפיתוח אמצעים שיקנו לחקלאים יציבות בייצור חיטה ואיכותה וישפרו את יכולת הגידול להתמודד עם עקות סביבה.

הנושאים הבאים הוגדרו כחיוניים להבטחת המשך ייצור רווחי של חיטה איכותית בישראל:
1- כושר ייצור (פיזיולוגיה של היבול);
2- אגרומטאורולוגיה (מאזן מים, טמפרטורה, השפעת אוזון);
3- גורמים המשפיעים על איכות הגרגר (סביבה, פשפש הקמה).

המידע הקיים על השפעת תנאי סביבה אביוטיים (טמפרטורה, זמינות מים ורמת אוזון אטמוספרי) וביוטיים (פשפש הקמה) על כושר הייצור, מילוי הגרגר המתפתח ואיכות גרגרי חיטה לאפייה בזני החיטה הישראלית הנזרעים כיום, מצומצם.

בנוסף לבצורת, הערכת נזק ראשונית של גורמים אלו מסתכמת בכ-25 מיליון שקל מדי שנה בממוצע. חשוב מכך, נזק עתידי באיכות החיטה המיוצרת וירידה בפריון יגרמו לענף גידול החיטה לעבור מרווחיות להפסד וכל ענף הגד"ש יינזק.

ברור כי השונות הגנטית בזנים שבמזרע לא נוצלה עד כה באופן ישיר, וגם כלי ניטור בקנה מידה נרחב טרם פותחו. השערת המחקר היא שבחירת הזן לזריעה, תוך התחשבות בידע על השפעת הגומלין זן X סביבה (כגון: מיקום השדה, ממשק ועוד) יאפשרו הנבת יבול רב ואיכותי יותר.

לכן אנו מציעים לחקור, כמכלול אחד, היבטים שונים של השפעת הסביבה על הזנים הקיימים כתשתית להיערכות לשינויי האקלים. שילוב נתונים מניסויים מבוקרים, ניסויי שדה ונתוני שדות מסחריים יאפשר ללמוד הן על שינויים קצרי זמן חריגים בעוצמתם והן על השפעות מתונות אך ארוכות טווח.

בהתאם, מטרת המחקר הכללית היא שיפור יציבות יבול והבטחת איכות החיטה הישראלית, במטרה לשמור על יבולים גבוהים ואיכותיים חרף התנודתיות האקלימית הגוברת.

לשם כך מוצע לשלב במיזם זה חמש קבוצות עבודה בתחומים:
1- אגרוטכניקה והדרכה;
2- אגרומטאורולוגיה;
3- פשפש הקמה;
4- פיזיולוגיה של היבול;
5- איכות אפייה.

שילובם יאיר טוב יותר היבטים שונים בהתאמת הזן וממשק הגידול המיטביים לסביבות מטרה שונות בארץ. כתוצאה מכך, יישום התוצאות צפוי להיות מיידי, לפחות בחלקו.

לתכנית המחקר המלאה >>

דו"ח מסכם לשנים 2016-2018 >>

אתר המיזם >>