בחינת ממשקי הדברה נגד גדודנית פולשת בתירס מספוא

    מחבר:
  • רמי הורביץ
  • דגנית שדה
  • שלמה שריג
  • לילי מונדקה

הגדודנית הפולשת (Spodoptera frugiperda, להלן גד"פ), הנו מזיק רב פונדקאי, הנפוץ באזורים טרופיים וסובטרופיים. בשנת 2018 התגלה הגד"פ לראשונה בארץ. ניכר כי לגזע שנמצא בארץ יש העדפה לדגניים, בעיקר לתירס. נזקיו קריטיים בשלב הווגטטיבי בתירס לסוגיו ואף עלולים להביא לעצירת הצימוח. גם בשלב היווצרות הקלחים הנזק שנצפה ממזיק זה הוא רב. ישנה הערכה שתירס מספוא פחות רגיש למזיק מתירס מתוק, ולפיכך, ממשק ההדברה עשוי להיות מעט מתון יותר.

לעומת זאת, בעונת 2022 נצפתה נגיעות דומה בשני סוגי התירס באזור העמקים המזרחיים, ובעונת 2023 היו כמה שדות תירס לתחמיץ שסבלו מנגיעות רבה ביותר, בעיקר בזריעות מאוחרות. מטרות המחקר, לבחון ממשקים להדברת גד"פ בתירס מספוא באמצעות ניסויי שדה, תוך דיגום אוכלוסיות המזיק בצורה עקבית על מנת לאמוד את היקפי הנגיעות והנזק. הממשק המועדף נבחן, על פי חישוב אחוז הצמחים הנגועים ליחידת דיגום ולשיעור הזחלים החיים. לגיבוש פרוטוקול הדברה נבדקו פרמטרים שונים בדגימות שדה, בשני אזורים בארץ, בנגב המערבי ובעמקים המזרחיים.

בניסוי שדה שנעשה במיטב, בבלוקים באקראי ב-4 חזרות, נבחנו 7 טיפולים וטיפול משקי כמניעה ותגובה לטיפולי קורגן. טיפולי התגובה הן בטיפול הקורגן והן המשקי, הציגו יעילות הדברה פחותה כנגד לפיגמה וגדודנית, גם במהלך הגידול וגם לפני הקציר. במדד הנגיעות בקלחים, משקל הקלח הממוצע הנמוך ביותר נרשם בטיפול המשקי. אולם, יבול הקלחים שנאסף היה הנמוך ביותר בקורגן כמניעה (וגם במשקי).

בדגימות מקיפות שנעשו באזור הנגב המערבי נדגמו שלושה שדות תירס לתחמיץ לכל מהלך הגידול: באור הנר, באזור פלוגות וכפר עזה. נוכחות זחלי גד"פ תועדו בכל תאריך מדגם ב- 10 מקטעים של 10 מטר שורה כ"א, הקטעים נדגמו באקראי, כשההליכה בשטח נעשתה בזיג-זג. בחלקות המוקדמות טופלו השדות שבועיים שלושה לפני הקציר, כשלא נמצאו כלל זחלי גד"פ, ויתכן שטיפולים אלו מיותרים. מהדגימות מהשדות השונים נראה שיש להמשיך לטפל בתירס לתחמיץ, בעיקר בזריעות המאוחרות, כשרמת הנגיעות היא יותר מ-5% מהצמחים. אבל, לא ברור אם טיפולים רבים בתירס לתחמיץ הם כלכליים ויש לעשות גם את החישוב הכלכלי, אבל נגיעות כה גבוהה, כפי שראינו בשדה המאוחר בכפר עזה, מביאה לנזק גבוה מאוד.