הביולוגיה של עש האפרוארמה באספסת

    מחבר:
  • תמר אלון
  • יפתח גלעדי
  • יעקב נקש
  • דניאל כץ
  • רבקה רביב
  • ליאורה שאלתיאל

בשנים האחרונות נמצא שהעש אפרוארמה גורם לנזקים כבדים המגיעים לעיתים ל-40-50% מיבול האספסת. אוכלוסיות רבות ניזונות מעלי האספסת ועש גורם להפחתת היבול ולנזק כלכלי למגדל. מעט ידוע על מין זה ואין מידע על הביולוגיה שלו ועל הנזק שהוא יוצר.

מטרות המחקר היה לימוד הביולוגיה של המזיק בארץ ובחינת אויביו הטבעיים על פי שיטות וחומרים והוא התבצע במעבדה ובשדה.

את המחקר המלא ניתן לקרוא כאן >>