שיפור האבקה והפרייה באבטיח 'מללי'

    מחבר:
  • גל ספיר

מטרת עבודה זאת הינה לקבוע אם יש צורך בהצבת כוורות להאבקת אבטיח מללי, ומהי הצפיפות האופטימלית.

רקע ותיאור הבעיה
אבטיח מהזן 'מללי' מגודל בישראל לצורך ייצור גרעינים לפיצוח. היבול לדונם הינו פועל יוצא ממספר הפירות, מספר הגרעינים בפרי וממשקל הגרעין הבודד. תוספת בכל אחד ממרכיבים אלו טומנת בחובה עלייה ביבול ומכך הגדלת הכנסת החקלאי.

הגרעין הינו תוצר הפריה של גרגר האבקה הזכרי והביצית הנקבית. מאחר שהאבטיח הינו מין דו-ביתי, יש צורך בווקטור להעברת ההאבקה מהפרחים הזכריים אל הצלקת בפרח הנקבי. במחקרים קודמים שנערכו ע"י פרופ' יעל מנדליק נמצא כי דבורת הדבש הינה המאביק העיקרי של אבטיח מללי, גם בשדות שלכאורה לא הוצבו בהם כוורות דבורי דבש למטרת האבקה. ההמלצות להצבת כוורות באבטיח מללי אינן ברורות די הצורך. בפועל, קיימים חקלאים שאינם מציבים כוורות כלל (ובכך מסתמכים על שדות שכנים!) ואחרים המציבים בצפיפויות שונות, הנעות בין כוורת לכל 10 דונם ועד כפול מכך (כוורת ל-5 דונם).

מטרת עבודה זאת הינה לקבוע אם יש צורך בהצבת כוורות להאבקת אבטיח מללי, ואם כן – מה הצפיפות האופטימלית.

מועד התחלה ומועד סיום התוכנית: 2015-2015

מהלך המחקר ושיטות עבודה
עבודה זאת הינה פרלימינרית בעיקרה. הדרך לקבוע את הצורך בהצבת דבורים תהיה עפ"י הנקודות הבאות:
1. האבקה ידנית – האבקה בעודף למציאת מספר הזרעים המקסימלי לפרי.
2. מציאת הקשר בין מספר ביקורי הדבורים למספר הזרעים.
3. מציאת הקשר בין הצבת כוורות או אי הצבה לפעילות דבורי הדבש.

תוצאות ביניים
1. אחוז חנטה – אין הבדל באחוז החנטה. (מספר הפירות לשתיל הינו קבוע).
2. מספר זרעים לפרי – בממוצע מספר הזרעים לפרי עלה מ- 366 ל- 412 (תוספת 12.5%).
3. גודל הפרי – בהאבקה הידנית קיימת הסטה של פירות מגודל קטן לגודל בינוני וגדול.
4. יבול זרעים – במשקל הזרעים שהתקבלו מהאבקת 100 פרחים לעומת 100 פרחים לא מואבקים, מתקבלת עלייה של 27% תוספת ביבול הזרעים ליחידת שטח!
5. לא נמצא הבדל במספר הביקורים בין חלקת כלנית (הצבת כוורות) לבין חוות גד"ש, שבה לא הוצבו כוורות בחלקה (היו כוורות בחלקה שבכניסה לחווה). ברוב החלקות שבוקרו במהלך חודשי הפריחה נצפתה פעילות דבורים ללא קשר להצבת כוורת.

מסקנות והמלצות להמשך המחקר
באופן כללי גובשו במהלך השנה מתודות עבודה לשנים הבאות לגבי אופן ספירת הדבורים, ביצוע האבקות ידניות, אחוזי החנטה המתקבלים ועוד. לאור תוצאות השנה הזאת, בכוונתי להרחיב את המחקר בשנים הבאות, תוך כדי חזרה על ניסויי שנה נוכחית במספר גדול יותר של חלקות, בחינת תגבור כוורות והצבת כוורות בומבוס לבחינת שיפור ההאבקה.