CLAAS TERRA TRAC

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

הטרקטור Terra Trac Axion 990, בעל 445 כ"ס, הוא הטרקטור מסוג חצי זחל היחידי, שיש לו מתלה מלא למכלול הזחל. עם הסרן הקדמי הפעיל, הוא מצטיין במגע משופר עם הקרקע, בפחות החלקה ובשיפור גדול בנוחיות לנהג, בזכות תא נהג בעל מתלה שיכוך, בארבע נקודות

להמשיך לקרוא CLAAS TERRA TRAC

פרסום נוהלי תמיכות שימור קרקע 2020 – הערות הציבור

בכוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המשרד) להעניק תמיכה כספית לפעולות שימור קרקע בשטחים חקלאיים ויישום ממשק משמר קרקע ומים בשטחי עיבוד חקלאי על-פי הקולות הקוראים הבאים: תמיכה עיבוד משמר, תמיכה בפעולות ואמצעים, תחזוקת מערכות שימור קרקע, תכנון כולל וסקרים והשלמת תמיכה בכלי מיכון התומכים בממשקי עיבוד משמר קרקע. 
את הערות הציבור ניתן לשלוח עד לתאריך ה – 22.12.2019 לכתובת דואר אלקטרוני alonm@moag.gov.il מספר טלפון לבירורים: 9485577 03, וכן בתאי שימור קרקע במחוזות המשרד

להמשיך לקרוא פרסום נוהלי תמיכות שימור קרקע 2020 – הערות הציבור