נוהל משתלמים בחקלאות – הערות הציבור

מצ"ב טיוטת נוהל  משתלמים זרים בחקלאות להערות הציבור. המועד האחרון להגשת הערות לנוהל: 16.6.2020. להגשת הערות לנוהל יש להיכנס לקישור: https://www.tazkirim.gov.il/s/?language=iw

מדובר בנוהל של הוועדה הבין-משרדית למשתלמים זרים בחקלאות, הפועלת מכוח החלטת ממשלה מס' 147 מיום 12.5.09 ושחברים בה נציגי משרד החוץ, משרד החקלאות ורשות האוכלוסין וההגירה. משרד החוץ מפרסם את טיוטת נוהל משתלמים זרים בחקלאות, התש"ף-2020, להערות הציבור. לטיוטת הנוהל מצורפת טיוטה של מידעון כללי למשתלם

להמשיך לקרוא נוהל משתלמים בחקלאות – הערות הציבור

פרסום תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף – 2020 להערות הציבור

מצ"ב קישור לטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (הוראת שעה)(תיקון), התש"ף-2020. ניתן להעיר על התקנות עד לתאריך 6/6/2020. כידוע, מהודעה קודמת בנושא, אמורה להתקבל תוספת מים שפירים משמעותית לשנת 2020. ההחלטה במועצת רשות המים על התוספת אמורה להתקבל במהלך חודש יוני

להמשיך לקרוא פרסום תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף – 2020 להערות הציבור