נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים‎

1 .רקע לתמיכה ומטרתה0
א. הוועדה לגידולים חדשים (להלן: "גד"ח") מסייעת לקידום ופיתוח החקלאות בארץ באמצעות עידוד השקעות הון בחדשנות בחקלאות, ליצרנים חקלאיים, ע"י מתן מענקי השקעה מנהליים.
ב. הידע שייווצר במסגרת הפרויקט שיאושר על פי נוהל זה יהווה ידע ציבורי שהמדינה זכאית להפיץ לטובת כלל חקלאי ישראל

להמשיך לקרוא נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים‎

הודעות הוועדה והנחיות להגשת בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות לשנת 2020

פרויקטים להגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית. בנושא זה תוגשנה על ידי מוסדות שמטרת קיומם הן הגנה על משקים חקלאיים הנפגעים מפשיעה חקלאית ולרבות מועצות אזוריות ומקומיות אשר בתחומן ישנם משקים חקלאיים הנפגעים מפשיעה חקלאית. הוועדה מציינת בזה שבמסגרת שיקוליה ובמקרים המתאימים תידרש להמלצת מחלקת הישובים במג"ב לגבי בקשות שתוגשנה במסגרת נושא תמיכה זה. תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 3.5 מש"ח. התאריך האחרון להגשת בקשות הינו כ"ח באדר התש"ף (24.03.2020)

להמשיך לקרוא הודעות הוועדה והנחיות להגשת בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות לשנת 2020