בקשות בנושא הקצאת מים לשנת 2021

הקצאות המים פורסמו אתמול באתר של רשות המים. להלן קישור לפרסום: https://www.gov.il/BlobFolder/reports/allocations-current/he/allocations_2021_allocations-2021a.pdf

להלן טבלה מרכזת של מועדי הגשת הבקשות השונות:

נושא מועד אחרון לקבלת  בקשות במחוז
תוספת שפירים 6.4.2021
מיזמים חדשים 31.5.2021
בע"ח 31.10.2021
ניודי מים 31.10.2021
העברות מים 14.11.2021
שמיטה 30.11.2021
עדכון תקרה שוטף
תיקונים שוטף
עדכון פרטי צרכן שוטף

מצ"ב טפסים להגשת בקשה בנושאים השונים :

תוספת מים אחרים
תוספת מים שפירים
תיקון הקצאה
בית אריזה
בעח
העברה או ניוד
מיזם חדש
מיזם שיקומי
שנת שמיטה