תעריפי מים לשנת 2021

ביום 28.12.20 פורסמו ברשומות תיקוני כללי התעריפים השונים לפיהם יקבעו תעריפי המים לשנת 2021. השינויים העיקריים ביחס לשנת 2021 הם שנוי שיטת חישוב עלות בארות, אשר עלול לגרום להגדלת דמי המים שידרשו לשלם מפיקים מבארות אשר להם מחושבת העלות באופן נורמטיבי ושינויים פרטניים בעלויות המוכרות של מפיקים להם נערך תחשיב עלויות. תעריפי המים לבית הופחתו במעט, בהתאם להתאמות שעורכת רשות המים לקביעת התעריפים, ותעריפי המים לחקלאות עלו במעט, עקב הצמדה למדד. למיטב ידיעתנו נפלו טעויות בפרסום, ונפעל לברר טעויות אלו. מצורף הפרסום ברשומות של כללי התעריפים לשנת 2021 –  ספר התעריפים אותו עורכת רשות המים מדי חצי שנה לנוחות כל צרכני המים טרם פורסם באתר רשות המים ואנחנו מעריכים כי יפורסם בימים הקרובים 

קובץ התקנות-9025