תיקון כללי המים של רשות המים והגדלת הקצאת המים לחקלאות לשנת 2020

בהתאם לטיוטת כללי המים המצורפת, ובכפוף לשימוע והחלטת מועצת רשות המים, בכוונת רשות המים להקצות תוספת מים שפירים משמעותית לחקלאות כמפורט בטיוטת הכללים. לאחר שהחלטה זו תתקבל, ובהתאם לכללים שיקבע שר החקלאות, בכוונת המשרד לחלק מירב תוספת זו באופן רוחבי, ללא צורך בהגשת בקשה. יש לציין, כי תוספת זו הינה תוספת חד פעמית לשנת 2020, ואין לבצע השקעות ארוכות טווח על בסיס תוספת זו. הצפי לאישור התוספת ברשות המים – ביוני, וחלוקת התוספות ע"י המשרד מיד לאחר מכן. בקשות למיזמים חדשים, בעלי חיים, העברות מים ממשיכים לפי לוח הזמנים שהופץ מוקדם יותר השנה

__פניה לציבור להגיש עמדות לעניין תיקון הסדר מפורט לאזור קיצוב - הגדלת הקצאת מים לחקלאות בשנת 2020 - עד 9.6.2020 בשעה 12-00_