נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2021 – 2020 – פרסום להערות הציבור

מדינת ישראל שמה לה למטרה לתמוך בטכנולוגיות חדשות המהוות מנוע צמיחה לכלל המשק. משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה חשיבות רבה בקידומה של חקלאות Hi-Tech, העושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות ומשלבת אותן בעבודתו השוטפת של החקלאי: ביניהן כלים מתחומי הבינה המלאכותית (AI), עיבוד תמונה, האינטרנט של הדברים (IoT), ריבוי נתונים (Big Data) ורובוטיקה

תכליתו המרכזית של נוהל זה הינה מתן הזדמנות לחברות הטכנולוגיות החדשות בתחום החקלאות לראות בחקלאות הישראלית מקום להטמעת הטכנולוגיות וליצירת מאגר לקוחות ישראלי, ולצד זאת מתן הזדמנות לחקלאים הישראלים להטמיע במשקיהם טכנולוגיות חדשות זאת באמצעות תמיכת המשרד בהשקעות רב שנתיות.

נוהל זה מיועד לסייע לחקלאים לרכוש טכנולוגיות מתקדמות, שפותחו בשנתיים האחרונות או יובאו לישראל בתקופה זו, ועברו את שלב הפיתוח והוכחת התכנות לפעולתן.

טכנולוגיות מתקדמות לפי הנוהל כוללות גם שירותי מידע הכוללים צילומי לווין מפוענחים, צילום רחפניים לרבות פיענוח או חיישנים משדרים המשמשים לבקרת השקיה, דישון, ריסוס וצימוח, שפותחו בשנתיים האחרונות או יובאו לישראל בתקופה זו ועברו את שלב הפיתוח והוכחת ההתכנות והכל כל עוד הטכנולוגיה החדשה עומדת בהגדרות כפי שיפורט בהמשך.

להלן עקרונות מרכזיים של הנוהל:

א. טכנולוגיות חדשניות בגינן יינתנו מענקים לפי נוהל זה הן טכנולוגיות בענף הצומח שפיתוחן עבר את שלב הוכחת ההתכנות המסחרית בהצלחה, וזאת על פי ממצאי צוות בדיקה ייעודי ובהתאם להצהרת החברה המספקת את הטכנולוגיה, והן מוכנות לשיווק מסחרי בהתאם לפירוט הבא:

  1. טכנולוגיות חדשניות המשווקות לראשונה בישראל– טכנולוגיות שעדין לא נמכרו לחקלאים תושבי ישראל
  2. טכנולוגיות חדשניות אחרות – טכנולוגיות שנמכרו לחקלאים תושבי ישראל, ובלבד שממצאי צוות הבדיקה העלו שפיתוחן הסתיים בשנים 2020 ו- 2019.

ב. סיווג הטכנולוגיות בגינן יינתנו נוהל זה יבוצע על יסוד ממצאי צוותי בדיקה ייעודיים, מרשות החדשנות  או ממשרד החקלאות.

ג. לאור האמור לעיל מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת הנוהל בטרם פרסומו. הטיוטה זמינה לעיון הציבור באתר המשרד שכתובתו www.moag.gov.il המעוניין להעיר על טיוטת הנוהל מוזמן לעשות כן באחד מן האופנים הבאים : בכתב לפקס מס' 03-9485829 או באמצעות דוא"ל לכתובת הבאה: efrath@moag.gov.il פניות יש להעביר עד ליום חמישי כ"ה חשוון תשפ"א ה-12.11.20. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן , או התחייבות לתמיכה במאן דהו.

נוהל השקעות בהאצת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח -פרסום להערות הציבור 28.10.20