נוהלי תמיכות לשימור קרקע וניקוז לשנת 2022

פורסמו נהלי ההשקעה בשימור קרקע וניקוז לשנת 2022

את המסמכים המלאים עבור הגשת הקול הקורא והנספחים ניתן למצוא באתר המשרד בכתובת:

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/hashkakarka2022

הגשת הבקשות תיעשה באופן מקוון במערכת ההשקעות המרכזית של משרד החקלאות, החל מיום ראשון ה- 19.06.22 בקישור:   https://tmi.moag.gov.il

בפניות טכניות בנושאים הנוגעים לאופן השימוש במערכת ההשקעות המרכזית, ניתן להתקשר למוקד השירות והתמיכה של משרד החקלאות, בטל' 6016*.

מועד אחרון להגשת בקשות 21.7.2022 .

אישור הבקשות ומתן התחייבות יבוצע במסגרת ועדות שיפוט מחוזיות וכן ועדת תמיכות ארצית, ובכפוף לקיום תקציב מאושר.

למידע נוסף ניתן לפנות לצוות שימור קרקע וניקוז במחוז מרכז (אנטון פטריק:  antonp@moag.gov.il)

קיימים שישה מסלולי השקעה כמפורט להלן:

להלן עיקרי כלל המסלולים:

  1. פעולות ואמצעים לשימור קרקע – אגרוטכניים או הנדסיים – דוגמת זריעת רצועות חיץ, זריעת ערוצים, זריעה תעלות ניקוז, ייצוב צמחי במטעים,

ניקוז תת-קרקעי, שיחים מעפר או אבן, תעלות ניקוז חקלאיות, השהייה ופיזור נגר באמצעות מעביר ודרכי מים, מדרגים מקרקע או אבן, גדודיות מחופות בגידולי שירות, וכו'.

שיעור ההשקעה (התחייבות): עד 50% מעלות התוכנית, עד תקרת בקשה של 300,000 ₪.

שימו לב, לגבי תהליך הכנת התוכנית, עבור בקשות שיאושרו עפ"י הנוהל בוועדת התמיכות – ניתן יהיה להגיש למימוש חשבוניות עבור תכנון ומדידות בתנאי שמועדן מאוחר מ- 12.6.2021.

  1. תכנון כולל וסקרים– לצורך הכנת תכנית לשימור קרקע ולסקרים בשטחים חקלאיים ששטחם מעל 500 דונם,

לבירור בעיות מרחביות, לרבות בעיות ניקוז והמלחה לצורך מתן המלצות ולפתרונן

(סקר קרקע מפורט, סקר הידרוגיאולוגי, סקר מפלס מי תהום, למטרות ניקוז תת קרקעי, סקר מליחות, סיכוני סחיפה, סיכוני הצפות),

כולל מגוון פתרונות אפשריים וסדרי עדיפויות לביצוע.

שיעור ההשקעה (התחייבות): עד 50% מעלות התוכנית.

  1. תחזוקת מערכות שימור קרקע – עבור הוצאות תחזוקה סדירה של מתקנים הנדסיים או אגרוטכניים לשימור קרקע,

של מבקשים שלא קיבלו תמיכה במסלול התחזוקה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה (למעט תחזוקה בשיחים).

רלוונטי למתקנים כגון מערכות ניקוז תת-קרקעי, שיחים, תעלות ניקוז, סוללות, מעבירי מים, דרכי מים, מדרגים, ייצוב בצומח וייצוב הנדסי.

שיעור ההשקעה (התחייבות) : עד 75% מעלות התוכנית, עד לסך של 20,000  למבקש, או עד 30,000 ₪ לאגודה שיתופית חקלאית.

  1. עיבוד משמר וחקלאות משמרת – עבור ממשק ייעודי לחקלאות המונע את דלדול הקרקע.

שיעור ההשקעה (התחייבות):

#עיבוד משמר בגד"ש (הפחתת עיבודים, זריעה באי פליחה, חספוס פני השטח כגון גימום או תילום, עיבוד בפסי זריעה, זיבול וכו' לפי המוגדר בנספח) – עד 2500 דונם בעל, 1500 דונם שלחין

עיבוד משמר בבעל/ שלחין – עד סך של 140 ₪ לדונם – 35 ₪ לדונם לשנה, משך 4 שנים.

עיבוד משמר בשלחין, הכולל זריעת דגן בקיץ והשקיית עזר – עד סך של 280 ₪ לדונם – 70 ₪ לדונם לשנה, משך 4 שנים.

#חקלאות משמרת בגד"ש (מינימום הפרה, חיפוי צמחי קבוע לאורך כל השנה, מחזור גידולים וכו' לפי המוגדר בנספח) – עד 150 דונם

בעל – עד סך של 400 ₪ לדונם –100 ₪ לדונם משך 4 שנים.

שלחין – עד סך של 520 ₪ לדונם – 130 ₪ לדונם לשנה משך 4 שנים.

#מטעי חוחובה ושקד (איסוף הפרי לרשתות המונחות על הקרקע וקיום ממשק כיסוי צמחי, גידולי שירות) – עד 1000 דונם

עד סך של 300 ₪ לדונם – 75 ₪ לדונם לשנה משך 4 שנים.

 

#מטעי נשירים (בממשק ניהול עשבייה מלא) – עד 500 דונם

ממשק השארת עשבייה טבעית – עד סך של 200 ₪ לדונם – 100 ₪ לדונם לשנה – בתום השנה השנייה והרביעית.

בממשק זריעת צמחי חיפוי – עד סך של 300 ₪ לדונם – 150 ₪ לדונם לשנה – בתום השנה השנייה והרביעית.

  1. כלי מיכון המקדמים עקרונות שימור קרקע וחקלאות משמרת –

כולל מזרעות אי פליחה, מכסחת צד, כלים המאפשרים הפחתת עיבודים, השארת חיפוי צמחי מלא ככל הניתן כל השנה,

השארת חומר אורגני בשדה או הפחתת ריסוסים כימיים (למעט מכסחת סטנדרטית, מרסקת גזם, מזבלת ומרססים).

שיעור ההשקעה (התחייבות): עד40% מעלות כלי המיכון.

  1. מתן תעודת הוקרה ופרס לחקלאי מוביל – בגין פעילות משמעותית והישגים יוצאי דופן,

בתחום העיבוד המשמר והחקלאות המשמרת ויישומה בניהול המרחב החקלאי – עד 15,000 ש"ח בכל מסלול:

א.מסלול גידולי שדה וירקות בשטח פתוח

ב. מטעים ופרדסים