פוטו וולטאי על חממות – אישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר – הפצה להערות הציבור

מצ"ב נוסח וקישור למסמך עקרונות לאישור פוטו-וולטאי על חממות להערות הציבור

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/principlesphotovoltaicapproval

ניתן להעביר הערות למסמך  עד תאריך 07.10.2021 , לכתובת המייל: yochait@moag.gov.il.

עקרונות לאישור פוטו וולטאי על חממות - הפצה להערות הציבור 12.09.21