נהלי תמיכה בקידום יצוא תוצרת חקלאית

בהתאם להחלטת הנהלת המשרד מוקצים עד 10 מיליון ₪, בשני נהלים שונים לטובת תמיכה בקידום היצוא של תוצרת חקלאית ישראלית

מצורפים קישורים לשני נהלי תמיכה בקידום היצוא של תוצרת חקלאית טרייה:

נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2022-23

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/exportfresh2123

נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2022-2023

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/organizationfarmers2223

נוהל תמיכה בקידום מכירות מיועד לכלל הגופים המיצאים, ותומך בפעילות קידום מכירות במדינה נבחרת בשווקי יעד ובמדינה בשווקים אחרים (בהתאם להגדרת הנוהל); ואילו נוהל התמיכה בהתארגנות חקלאים ליוצא מיועד להתארגניות של כמה גופים חקלאיים שפועלים לקידום היצוא של גידול מסויים.

סעיפים מרכזים מתוך הנהלים:

נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2022-2023

מטרה – מתן מענקים מוגדלים לעידוד התארגנות של חקלאים ופעולות של קידום מכירות לייצוא. מטרת ההתארגנות הינה הגדלת התמורה והרווחיות לחקלאים מהייצוא לטווח בינוני וארוך, תוך מתן ביטוי ליתרון לגודל, תיאום מיטבי בין החקלאים והיצואנים וחיזוק כוח המיקוח מול קניינים בחו"ל – כל זאת תוך שמירה על איכות התוצרת ומיתוגה.

זכאים להגיש בקשות– התארגנות שחבריה, כולם או חלקם, הם מגדלים של גידול חקלאי מסוג אחד (פירות, ירקות פרחים וגידולי שדה). במסגרת זו יוכרו כמבקשים: תאגיד, ארגונים המייצגים קבוצה של יצואנים ומועצות יצור.

תנאי סף – סך הייצוא של המבקש לשנת 2020 הינו לפחות 30% מהיקף הייצוא של אותו גידול או 60% מסך היקף הייצוא בשנת 2020 למדינה מסוימת אליה מיועדת הפעילות. היקף השטח לפחות 1000 דונם.

שיעור תמיכת המשרד– המבקשים שבקשתם קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר  יקבלו עד 1,000,000 ₪ למבקש, אך לא יותר מ- 50% מעלות סעיפי התמיכה המוכרים.

בשל מגבלת התקציב הנוכחי המוקצה לתמיכה (עד 5 מלש"ח בסך הכל לשנים 2022-2023), יבחר זכאי אחד בלבד בכל גידול, בהתאם לקריטריונים המפורטים בנוהל

קישור לנוהל :

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/organizationfarmers2223

המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, יגיש בקשה ויצרף את כל המסמכים המפורטים בנוהל כולל קובץ האקסל;  עד ליום 01.12.2021 בדואר אלקטרוני לכתובת  export@moag.gov.il.

נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2022-23

מטרה– הרחבת ופיתוח יעדי השיווק (בדגש על שווקים חדשים) ומגוון הנישות הייחודיות בתוך השווקים; ושמירה על היצוא הקיים. – תמיכה בנושא קידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה, לשווקי יעד ושווקים אחרים כהגדרתם בנוהל.

זכאים להגיש בקשה– יצואנים, ארגונים המייצגים קבוצה של יצואנים ומועצות יצור של תוצרת חקלאית צמחית טרייה (פרטי מכס פרקים – 06, 07, 08, 12, 52) שגודלה בארץ ויוצאה לחו"ל.

תנאי סף– המבקש ייצא בשנתיים שקדמו למועד הגשת הבקשה; היקף היצוא (סך היצוא) המינימלי של המבקש הינו לפחות 5 מיליון ₪ בשנה.

שיעור תמיכת המשרד– עד 40% מההוצאה המוכרת בשווקי יעד ועד 25% בשווקים אחרים.

גובה ההוצאה המוכרת יקבע ע"פ – הוצאה בפועל לקידום מכירות ובהתאם ל- FOB  בשנים עברו (ההוצאה מוכרת לשווקי יעד תוגבל ל-1.5 מיליון ₪ למבקש (תמיכה בהיקף של עד 600,000 ₪ למבקש). ההוצאה המוכרת לשווקים אחרים תוגבל ל-1 מיליון ₪ למבקש (תמיכה עד 250,000 ₪) ).

הגשת בקשה – ניתן להגיש בקשה למדינה אחת משווקי היעד המדינות הן: צפון אמריקה – ארה"ב וקנדה, שווקי דרום מזרח אסיה כמו – יפן, דרום קוריאה, טיוואן, סינגפור, הונג-קונג, סין והודו; מדינות המפרץ הפרסי. ומדינה אחת "משווקים אחרים" – מדינות שלא נכללות בהגדרת שווקי יעד.

קישור לנוהל :

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/exportfresh2123

המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה יגיש בקשה במייל המכיל את כל המסמכים (בהתאם לסעיף 12 בנוהל) כולל קובץ האקסל; עד ליום 27.11.2021 (כולל), לידי אמיר גינוסר, המרכז לסחר חוץ לכתובת  export@moag.gov.il  .