למעלה מ-60 מיליון קוב מים נוספים יחולקו לחקלאים השנה

כך נקבע בתיקון לתקנות המים לחקלאות שעליו חתם שר החקלאות. המכסות תעבורנה באופן מידי לחקלאים בכל רחבי הארץ עוד במהלך שנת 2019

שר החקלאות אורי אריאל חתם על תיקון תקנות המים לחקלאות (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) והוראת שעה לשנת 2019 הקובע את הכללים לחלוקת הקצאות המים בכל שנה ובהתאם ליתרת כמות המים שתיוותר לאחר ההקצאות עבור כלל האזורים: במערכת הארצית; סובב כנרת ומעלה כנרת. התיקון ייכנס לתוקף באופן מידי.

בהתאם לתיקון תקנה זאת, יחולקו עוד בשנת 2019 מעל 60 מיליון קוב נוספים עבור שימושים חקלאיים בכלל האזורים, כך שבסך הכול יחולקו השנה 580 מיליון קוב, לעומת שנת 2018, שבמסגרתה חולקו 505 מיליון קוב.

כזכור, לאור רצף השנים השכונות, בשנת 2018 הוחל על החקלאות קיצוץ דרסטי בהקצאה לחקלאות מ-440 מלמ״ק בשנת 2017 במערכת הארצית, ל-258 מלמ״ק בשנת 2018, דבר שהיווה פגיעה בחקלאות ישראל עד כדי סכנת קיום ממשית. לשנת 2019 הקצאת הפתיחה הייתה זהה לשנת 2018 ולאור הגשמים שירדו בחורף, אושרה, כאמור, התוספת.