מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – דגשי הבטיחות והגהות בענף החקלאות

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הינו הרגולטור הממשלתי לעניין בטיחות ובריאות העובדים במקומות עבודה. בהתאם לכך, המינהל אחראי על קביעת המדיניות בנושא בטיחות ובריאות בעבודה ועל פיקוח ואכיפת הוראות החוקים והתקנות בתחומים אלו במקומות העבודה. כחלק ממאמצי המינהל להבטיח את שלומם של המועסקים בענף החקלאות, מצ"ב מסמך המתאר בקצרה את דגשי הבטיחות והגהות בענף החקלאות. נודה באם תסייעו בידינו להפצת המסמך בתפוצת כלל המשקים החקלאים הפעילים במחוזותיכם

בטיחות בענף החקלאות- דגשי בטיחות וגהות