נוהלי תמיכה בשימור קרקע לשנת 2020

להלן קישור לנוהלי תמיכות שימור קרקע לשנת 2020.
מועד אחרון להגשה במחוז: 20.3.2020

בשל המציאות המורכבת וקיומה של ממשלת מעבר, מודגש כי מתן התמיכה בפועל יתבצע רק בכפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2020 (אין וודאות שנושא זה יתוקצב) או אישור ועדת חריגים בחשב הכללי, בהתאם להוראות תכ"מ 6.2.1.

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/publish_support_2020.aspx